Πέμπτη, 9 Απριλίου 2015

Ράλλυ ιστορικών αυτοκινήτων από την ΕΛΠΑ

Η ΕΛΠΑ, σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΔOA, προκηρύσσει για το 2015 Πρωτάθλημα Αγώνων Regularity Ιστορικών Αυτοκινήτων κατασκευής έως και του έτους 1990.
...

Τίτλοι Πρωταθλήματος Αγώνων REGULARITY Ράλλυ Iστορικών Αυτοκινήτων έως και 1990

1. Πρωτάθλημα οδηγών Regularity Ράλλυ Ιστορικών Αυτοκινήτων
2. Πρωτάθλημα συνοδηγών Regularity Ράλλυ Ιστορικών Αυτοκινήτων

Kύπελλα κατηγοριών

Κύπελλο Οδηγών κατηγορίας Β - E (έως και 1961) Ιστορικών Αυτοκινήτων
Κύπελλο Οδηγών κατηγορίας F (1962-1965) Ιστορικών Αυτοκινήτων
Κύπελλο Οδηγών κατηγορίας G (1966-1971) Ιστορικών Αυτοκινήτων
Κύπελλο Οδηγών κατηγορίας H (1972-1976) Ιστορικών Αυτοκινήτων
Κύπελλο Οδηγών κατηγορίας I (1977-1981) Ιστορικών Αυτοκινήτων
Κύπελλο Οδηγών κατηγορίας J1, J2 (1982-1990) Ιστορικών Αυτοκινήτων

Κύπελλο Συνοδηγών κατηγορίας Β - E (έως και 1961) Ιστορικών Αυτοκινήτων
Κύπελλο Συνοδηγών κατηγορίας F (1962-1965) Ιστορικών Αυτοκινήτων
Κύπελλο Συνοδηγών κατηγορίας G (1966-1971) Ιστορικών Αυτοκινήτων
Κύπελλο Συνοδηγών κατηγορίας H (1972-1976) Ιστορικών Αυτοκινήτων
Κύπελλο Συνοδηγών κατηγορίας I (1977-1981) Ιστορικών Αυτοκινήτων
Κύπελλο Συνοδηγών κατηγορίας J1, J2 (1982-1990) Ιστορικών Αυτοκινήτων

Για την απονομή των προκηρυγμένων τίτλων θα προσμετρήσουν οι εξής αγώνες:

- 28-29 Μαΐου: 14ο ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΡΑΛΛΥ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ (1η & 2η ημέρα) ΕΛΠΑ - ΑΣΜΑ συντ.2
- 30 Μαΐου: 14ο ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΡΑΛΛΥ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ (3η ημέρα) ΕΛΠΑ - ΑΣΜΑ συντ.1
- 21 Ιουνίου: 1ο ΣΥΡΟΣ REGULARITY ΣΥΛ. ΙΣΤ.ΟΧ.ΣΥΡΟΣ-ENFIELD συντ.1
- 10 Οκτωβρίου: 5ο OLYMPIC CLASSIC TOUR (1η ημέρα) HELLENIC LANCIA CLUB συντ.1
- 11 Οκτωβρίου: 5ο OLYMPIC CLASSIC TOUR (2η ημέρα) HELLENIC LANCIA CLUB συντ.1
- Θα ανακοινωθεί ένας επιπλέον αγώνας αρχές Νοεμβρίου
- 22 Νοεμβρίου: 9ο ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΡΑΛΛΥ ΕΛΠΑ - ΑΣΜΑ συντ.1

Για να απονεμηθούν οι τίτλοι πρέπει να γίνουν και να μετρήσουν τουλάχιστον 4 από τους παραπάνω 7 αγώνες.

Για κάθε αγωνιζόμενο θα υπολογισθούν κατά μέγιστο 5 από τους παραπάνω 7 αγώνες που θα του εξασφαλίζουν το μεγαλύτερο άθροισμα βαθμών.

Για το Πρωτάθλημα Regularity Ράλλυ Ιστορικών Αυτοκινήτων, γίνονται δεκτά ιστορικά αυτοκίνητα των περιόδων (κατηγοριών) B έως και J2 από 1.1.1905 μέχρι 31.12.1990, που αναφέρονται στην παράγραφο 3.2 του Παραρτήματος Κ 2015 και πρέπει να έχουν δελτίο ταυτότητας ιστορικού οχήματος.

Οι αγώνες θα διεξαχθούν σε ασφάλτινες διαδρομές, με ανώτατη μέση ωριαία ταχύτητα 50 km/h. Κατ΄εξαίρεση επιτρέπεται στη διαδρομή να περιλαμβάνονται χωμάτινες διαδρομές καλής βατότητας μόνο κατά μήκος απλών διαδρομών και σε συνολικό μήκος που δεν θα υπερβαίνει το 1% του συνολικού μήκους του αγώνα.

Για να ληφθεί υπόψη βαθμολογικά ένας αγώνας πρέπει να εκκινήσουν τουλάχιστον 8 αυτοκίνητα.

Σε περίπτωση που τα αυτοκίνητα είναι λιγότερα από 8, αλλά όχι λιγότερα από 6, τότε o αγώνας λαμβάνεται υπόψη βαθμολογικά, αλλά με μειωμένους βαθμούς όπως παρακάτω:

- Στην περίπτωση των 7 αυτοκινήτων ο πρώτος νικητής παίρνει τους βαθμούς του δεύτερου, ο δεύτερος του τρίτου κοκ.

- Στην περίπτωση των 6 αυτοκινήτων ο πρώτος νικητής παίρνει τους βαθμούς του τρίτου, ο δεύτερος του τέταρτου κοκ.

Για να ληφθεί υπόψη βαθμολογικά μια Κατηγορία στους αντίστοιχους τίτλους, πρέπει αφ’ενός να μετρά βαθμολογικά ο αγώνας, αφ’ετέρου πρέπει να εκκινήσουν σ’ αυτήν κατηγορία, τουλάχιστον 5 αυτοκίνητα.

Σε περίπτωση που τα αυτοκίνητα είναι λιγότερα από 5, αλλά όχι λιγότερα από 3, τότε η κατηγορία λαμβάνεται υπόψη βαθμολογικά αλλά με μειωμένους βαθμούς όπως παρακάτω:

- Στην περίπτωση των 4 αυτοκινήτων ο πρώτος νικητής παίρνει τους βαθμούς του δεύτερου, ο δεύτερος του τρίτου κοκ.

- Στην περίπτωση των 3 αυτοκινήτων ο πρώτος νικητής παίρνει τους βαθμούς του τρίτου , ο δεύτερος του τέταρτου κοκ.

- Στην περίπτωση των 2 αυτοκινήτων ο πρώτος νικητής παίρνει τους βαθμούς του τέταρτου , ο δεύτερος του πέμπτου κοκ.

- Στην περίπτωση του ενός αυτοκινήτου ο νικητής παίρνει τους βαθμούς του πέμπτου.

Επιπλέον βαθμοί απονέμονται (μόνο για την βαθμολογία του πρωταθλήματος) σε όλους τους τερματίσαντες ανάλογα με την Περίοδο: Πέντε βαθμοί στα πληρώματα με αυτοκίνητο Περιόδου Β, 4 βαθμοί στα πληρώματα με αυτοκίνητο Περιόδου C, 3 βαθμοί στα πληρώματα με αυτοκίνητο Περιόδου D, 2 βαθμοί στα πληρώματα με αυτοκίνητο Περιόδου Ε και 1 βαθμός στα πληρώματα με αυτοκίνητο Περιόδου F κυβισμού έως 1600 cc.

Τα αυτοκίνητα τύπου «replica» που ενδέχεται να συμμετάσχουν σε κάποιον από τους αγώνες του πρωταθλήματος, εφόσον ο ειδικός κανονισμός του συγκεκριμένου αγώνα το επιτρέπει, θα κατατάσσονται στην κατηγορία J2, ανεξαρτήτως ποιου έτους κατασκευής είναι το πρωτότυπο του εν λόγω αυτοκινήτου.

Σύστημα βαθμολογίας για την απονομή όλων των τίτλων

Συντάσσεται πίνακας γενικής κατάταξης της κατηγορίας ή της ομάδας ή της κλάσης των αυτοκινήτων που πρόκειται
να βαθμολογηθούν. Eλέγχεται εάν ο αριθμός των εκκινησάντων ήταν ίσος ή μεγαλύτερος από 8, εφόσον πρόκειται
για κατηγορία ή ομάδα, (εκτός αν η παρούσα προκήρυξη προβλέπει εξαίρεση) ή ίσος ή μεγαλύτερος από 5, εφόσον
πρόκειται για κλάση κατηγορίας ή ομάδας, και απονέμονται οι πιο κάτω βαθμοί:

Ο πρώτος 15 βαθμούς
Ο δεύτερος 13 βαθμούς
Ο τρίτος 11 βαθμούς
Ο τέταρτος 9 βαθμούς
Ο πέμπτος 7 βαθμούς
Ο έκτος 5 βαθμούς
Ο έβδομος 4 βαθμούς
Ο όγδοος 3 βαθμούς
Ο ένατος 2 βαθμούς
Ο δέκατος 1 βαθμούς

Σημείωση: Εάν υπάρχει συντελεστής αγώνα οι ανωτέρω βαθμοί πολλαπλασιάζονται επί τον συντελεστή του αγώνα.

Πηγή:http://www.newsbeast.gr