Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2009

Αναβάθμιση της λειτουργίας των Μικτών Κλιμακίων Ελέγχου

1. Σύνθεση και λειτουργία των ΜΚΕ

Η συγκρότηση των Μικτών Κλιμακίων Ελέγχου γίνεται από δύο εκπροσώπους των Υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών, εκ των οποίων ο ένας οπωσδήποτε τεχνικός, από έναν αστυνομικό του Τμήματος Τροχαίας ή ένα όργανο του Λιμενικού Σώματος και από έναν υπάλληλο άλλης Υπηρεσίας της ΝΑ ή του Γενικού Χημείου του Κράτους εφόσον κρίνεται απαραίτητη η συμμετοχή του. Κατά τη διενέργεια των ελέγχων δύναται να παρίσταται επίσης και εκπρόσωπος των Οδικών Μεταφορέων της οικείας ΝΑ. Τα μέλη των επιτροπών που συμμετέχουν στα Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου εργάζονται εκτός ωραρίου εργασίας και αμείβονται για το έργο τους. 

2. Πραγματοποιούμενοι  έλεγχοι από τα ΜΚΕ

-Έλεγχος της νομιμότητας κυκλοφορίας του οχήματος

Ελέγχονται τα παραστατικά στοιχεία που συνοδεύουν το όχημα (άδεια κυκλοφορίας, άδεια οδήγησης, Δελτίο ΚΤΕΟ, Πιστοποιητικό ADR κ.λ.π.) που αφορούν τόσο τη νομιμότητα κυκλοφορίας του οχήματος όσο και τη νομιμότητα της μεταφοράς, όπως ορίζει η νομοθεσία.

-Δειγματοληπτικός οδικός Τεχνικό Έλεγχος των επαγγελματικών οχημάτων (εφαρμογή  οδηγίας 2000/30/ΕΚ) που περιλαμβάνει επιμέρους ελέγχους όπως  στα συστήματα φρένων, εξάτμισης, στις εκπομπές καυσαερίων (Βενζίνη, φυσικό αέριο ή υγραέριο), στο σύστημα διεύθυνσης, στα φώτα και τις διατάξεις φωτισμού και σηματοδότησης, στους τροχούς και τα ελαστικά, στο πλαίσιο και τις αναρτήσεις ( για ορατά ελαττώματα), στον ταχογράφο (εγκατάσταση)  στη διάταξη περιορισμού της ταχύτητας (εγκατάσταση και λειτουργία) κ.ά

-Έλεγχος της νομιμότητας διενέργειας επιβατικών και εμπορευματικών μεταφορών  (εφαρμογή διατάξεων της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας).

- Έλεγχος των αναγκαίων παραστατικών για τις διάφορες κατηγορίες μεταφορών (επιβατών, εμπορευμάτων, επικίνδυνων εμπορευμάτων, ευπαθών προϊόντων κλπ).

-Έλεγχος των μεταφορών επικινδύνων εμπορευμάτων (εφαρμογή οδηγίας 95/50/ΕΚ).

3. Ο αναγκαίος εξοπλισμός για τη λειτουργία των ΜΚΕ

Με μέριμνα των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων τα ΜΚΕ  πρέπει να είναι εφοδιασμένα, με τον απαραίτητο εξοπλισμό που είναι απαραίτητος τη διενέργεια των ελέγχων. 

  • Αναλυτής καυσαερίων για τη μέτρηση των καυσαερίων των βενζινοκίνητων και υγραεριοκίνητων οχημάτων
  • «Νεφελόμετρο» για τη μέτρηση των καυσαερίων των πετρελαιοκίνητων οχημάτων-ντίζελ
  • Επιβραδυνσιόμετρο  για τη μέτρηση του συντελεστή πέδησης των οχημάτων
  • Φορητή ζυγαριά  για τη μέτρηση του μικτού βάρους των οχημάτων
  • «Βερνιέρος» μέτρησης του βάθους  πέλματος των ελαστικών των οχημάτων
  • Συσκευή ελέγχου του «κόφτη» της υπερβολικής ταχύτητας των οχημάτων

4. Υποστήριξη της λειτουργίας των ΜΚΕ  από το ΥΜΕ

Το ΥΜΕ έχει την ευθύνη για την κατάρτιση του αναγκαίου θεσμικού πλαισίου για την ίδρυση και λειτουργία των Μικτών Κλιμακίων Ελέγχου. 

Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του αυτών και δίδοντας ιδιαίτερη σημασία στη σωστή λειτουργία των ΜΚΕ για την οδική ασφάλεια και την διασφάλιση της νομιμότητας των μεταφορών, έχει προγραμματίσει την προώθηση των ακολούθων μέτρων, για την υποστήριξη των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων στη λειτουργίας των ΜΚΕ:

α. Συνεχή επιμόρφωση των επιτελικών στελεχών των ΜΚΕ.

β. Λειτουργία ΜΚΕ και κατά τις μη εργάσιμες ημέρες και ώρες καθώς και κατά τις νυχτερινές ώρες.

γ. Σύνταξη του αναγκαίου υποστηρικτικού υλικού ΜΚΕ.

5. Υποχρεώσεις των ΝΑ για τη σύνθεση και λειτουργία των ΜΚΕ. 

Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις έχουν την ευθύνη συγκρότησης και εποπτείας της λειτουργίας των ΜΚΕ, της στελέχωσης τους με το αναγκαίο προσωπικό και του εφοδιασμού τους με τον απαραίτητο εξοπλισμό, με ίδιες πιστώσεις, προερχόμενες από τα επιβαλλόμενα πρόστιμα), τα οποία καταλογίζονται υπέρ της οικείας Ν.Α. Ειδικότερα στις υποχρεώσεις των ΝΑ για την οργάνωση και λειτουργία των ΜΚΕ περιλαμβάνονται:

α. Συγκρότηση και στελέχωση των Μ.Κ.Ε

Κάθε ΝΑ οφείλει να έχει συγκροτήσει ένα ή περισσότερα ΜΚΕ, ανάλογα με το μέγεθος της, και να τα στελεχώσει με επαρκές και κατάλληλο προσωπικό.

Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στην επιλογή των προσώπων που θα στελεχώσουν αυτόν τον ελεγκτικό μηχανισμό, από τη σωστή λειτουργία του οποίου εξαρτάται η ασφάλεια και η νομιμότητα των μεταφορών. 

β. Εφοδιασμός των ΜΚΕ με τον αναγκαίο εξοπλισμό

Για να είναι σε θέση τα ΜΚΕ να εκπληρώνουν με επάρκεια τη αποστολή τους  συμπληρώνεται ο εξοπλισμός τους σε μηχανήματα και συσκευές ελέγχου όπως προβλέπονται στην παρούσα απόφαση. Η συμπλήρωση του εξοπλισμού θα γίνει με δαπάνες των ΝΑ. 

γ. Εντατικοποίηση των ελέγχων.

Θα εντατικοποιηθεί η λειτουργία των ΜΚΕ ώστε να είναι σε θέση να εκπληρώσουν τον ρόλο τους. Μετά τη συμπλήρωση του αναγκαίου νομοθετικού πλαισίου για τη λειτουργία τους και κατά τις μη εργάσιμες ημέρες και ώρες η εντατικοποίηση θα πρέπει να περιλάβει και τις περιόδους αυτές.

δ. Αποστολή στοιχείων ελέγχων στο ΥΜΕ

  Προβλέπεται η ανά δίμηνο αποστολή πίνακα στατιστικών στοιχείων των διενεργουμένων ελέγχων από τα ΜΚΕ  στο ΥΜΕ  (εφαρμογή της Οδηγίας 95/50/ΕΚ) .

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΒΙΒΛΙΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ


Οι νομικές ρυθμίσεις του εσωτερικού δικαίου

Ι. Εισαγωγή
Η παρούσα μελέτη εστιάζεται στην τήρηση ενός ειδικού βιβλίου που απαιτεί η εσωτερική νομοθεσία για τους οδηγούς διαφόρων κατηγοριών αυτοκινήτων, του βιβλίου δρομολογίων. Η μελέτη μας αυτή δεν επεκτείνεται στο ωράριο εργασίας των οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων, που θα μας απασχολήσει σε ειδική ξεχωριστή μελέτη προσεχώς. Το Πρώτο Μέρος της μελέτης περιέχει τις ρυθμίσεις που υφίστανται σχετικώς, ενώ το Δεύτερο Μέρος της μελέτης επικεντρώνεται στην ανάλυσή τους και στην αντιμετώπιση των πρακτικών ζητημάτων που ανακύπτουν.

ΙΙ. Παρουσίαση των νομικών ρυθμίσεων
Το Β.Δ. της 14-8/8.9.1950 «περί κανονισμού ωρών εργασίας του προσωπικού αγοραίων (ταξί) και ιδιωτικής χρήσεως αυτοκινήτων» θεσπίζει στο άρθρο 2 απώτατα χρονικά όρια απασχόλησης των «εις τα αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσεως επιχειρήσεων ή εκμεταλλεύσεων ασχολουμένων οδηγών». Το όριο αυτό είναι σύμφωνα με την παρ. 1 άρθρου 2 του ως άνω Β.Δ. οι 48 ώρες εργασίας ανά εβδομάδα και σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 2 του ως άνω Β.Δ. οι 12 ώρες ημερησίως από τις οποίες η οδήγηση του αυτοκινήτου δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 8 ώρες ημερησίως.
Ο χρόνος εργασίας των «εις τα αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσεως επιχειρήσεων ή εκμεταλλεύσεων ασχολουμένων οδηγών» ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 2 του ως άνω Β.Δ. ότι περιλαμβάνει τις «εκ του σταθμού διανυκτερεύσεως διαδρομαί, στάσεις, αναμοναί, διακοπαί και πάσα εργασία σχετική με την εκμετάλλευσιν του αυτοκινήτου».
Για την υπέρβαση του ορίου εργασίας το άρθρο 3 του ως άνω Β.Δ. περιέχει δύο ρυθμίσεις:
Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 3 του ως άνω Β.Δ. επιτρέπεται υπέρβαση του ανώτατου ορίου ωρών εργασίας που ορίζει το άρθρο 2 του ως άνω Β.Δ. «εις περίπτωσιν επείγουσας εργασίας, η εκτέλεσις της οποίας είναι αναγκαία προς πρόληψιν επικειμένων ατυχημάτων, προς οργάνωσιν μέτρων σωτηρίας εις περίπτωσιν επείγουσης εργασίας προς αντιμετώπισιν επελθουσών ζημιών εις το όχημα και εις πάσαν περίπτωσιν ανωτέρας βίας». Ως προϋπόθεση νομιμότητας της υπέρβασης αυτής είναι η υποχρέωση αναγγελίας από τον κύριο ή τον διευθυντή του αυτοκινήτου προς την Επιθεώρηση Εργασίας ή όπου δεν εδρεύει Επιθεώρηση Εργασίας στην αρμόδια αστυνομική αρχή. Η υποχρέωση αυτή αναγγελίας καθορίζεται με τις παραπάνω διατυπώσεις από το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 3 του ως άνω Β.Δ.
Σύμφωνα με παρ. 2 του άρθρου 3 του ως άνω Β.Δ. επιτρέπεται υπέρβαση του ανώτατου ορίου ωρών εργασίας που ορίζει το άρθρο 2 του ως άνω Β.Δ. «επί δύο το πολύ ώρες καθ' ημέραν και επί 60 ημέρες κατ' έτος προς αντιμετώπισιν αποδεδειγμένης επειγούσης εργασίας ή ένεκεν ετέρων δεδικαιολογημένων λόγων κατά την κρίσιν του Επιθεωρητού ή Επόπτου Εργασίας ή ελλείψει τούτων του αρμοδίου αστυνομικού οργάνου και μόνον κατόπιν εγγράφου αδείας τούτων, εκδιδομένης συμφώνοις τοις άρθροις 9 και 10 του διατάγματος περί κωδικοποιήσεως και συμπληρώσεως των περί 6ώρου εργασίας διατάξεων. Η διά τας προσθέτους ταύτας ώρας αντιμισθία καταβάλλεται προσαυξημένη κατά 50% σε σχέσιν με την κανονικής τοιαύτην».
Το άρθρο 5 παρ. 1 του ως άνω Β.Δ. ορίζει ότι «οι κύριοι ή διευθυνταί των επιχειρήσεων των εν άρθρω 2 αυτοκινήτων υποχρεούνται να εφοδιάζουν ταύτα δι' ειδικού βιβλίου δρομολογίων συντεταγμένου συμφώνως προς καθοριζόμενος δι' αποφάσεως του Υπουργού Εργασίας υπόδειγμα».
Το άρθρο 5 παρ. 2 του ως άνω Β.Δ. ορίζει ότι «προ πάσης εκκινήσεως εξ οιαδήποτε αφετηρίας, δι' εκτέλεσιν δρομολογίου ή οιασδήποτε μεταβάσεως εις τον τόπον του προορισμού ή επιστροφής εκ τούτου, ο οδηγός του αυτοκινήτου υποχρεούται να σημειοί ευκρινώς και με ακρίβειαν εις το βιβλίον δρομολογίων και εις την οικείαν στήλην, την ώρα εκκινήσεως, την ώρα αφίξεως, το είδος του φορτίου, τον τόπον προορισμού και λοιπά στοιχεία».
Το άρθρο 5 παρ. 3 του ως άνω Β.Δ. αναφέρει ότι «το ανωτέρω βιβλίον φυλάσσεται εντός του αυτοκινήτου υπό του οδηγού, όστις υποχρεούται να έχη πάντοτε πρόχειρον και να επιδεικνύη τούτο εις τα ενεργούντα τον έλεγχον όργανα της Επιθεωρήσεως Εργασίας και τα αστυνομικά όργανα».
Το άρθρον 5 παρ. 4 του ως άνω Β.Δ. ορίζει ότι «οι κύριοι των αυτοκινήτων υποχρεούνται να φυλάττουν επιμελώς τα αντίτυπα των βιβλίων δρομολογίων επί διετίαν από της τελευταίας εγγραφής και να θέτουν ταύτα εις την διάθεσιν των ενεργούντων τον έλεγχον αρμοδίων οργάνων».
Το άρθρο 5 παρ. 5 του ως άνω Β.Δ. όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του Π.Δ.981/1980, ορίζει ότι «οι κύριοι ή οι διευθυνταί τω επιχειρήσεων ή οι προς τούτο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι ευθύνονται δια την προμήθειαν και την παράδοσιν, επί αποδείξει, του βιβλίου δρομολογίων εις τον οδηγόν και διά την διαφύλαξιν επί διετίαν των αντιτύπων του βιβλίου τούτου. Ο οδηγός του αυτοκινήτου ευθύνεται διά την τήρησιν και συμπλήρωσιν του βιβλίου δρομολογίων συμφώνως προς τας διατάξεις του παρόντος».
Τέλος, με το άρθρο 2 του Π.Δ.981/1980 προστέθηκε στο ως άνω Β.Δ. άρθρο 7, το οποίο ορίζει ότι «τα υπό των διατάξεων του παρόντος, προβλεπόμενα για τους μισθωτούς χρονικά όρια εργασίας, βιβλία δρομολογίων, βιβλιάρια εργασίας κ.λπ. ισχύουν και για τους ιδιοκτήτας και συνιδιοκτήτας των εν άρθροις 1 και 2 αυτοκινήτων, εφ' όσον ούτοι απασχολούνται ως οδηγοί επί αυτών».
Σχετικά με την υποχρέωση τήρησης του βιβλίου δρομολογίων έχουν εκδοθεί η υπʼ αριθ. 51266/1975 υπουργική απόφαση «περί καθορισμού των ωρών εργασίας του προσωπικού τουριστικών λεωφορείων αυτοκινήτων (πούλμαν)», η υπʼ αριθ. 1173/1980 υπουργική απόφαση «περί καθορισμού στοιχείων βιβλίου δρομολογίων φορτηγών αυτοκινήτων Α, Β και Γ κατηγορίας» και η υπʼ αριθ. 1372/1980 υπουργική απόφαση, που αφορά το βιβλίο δρομολογίων των αγοραίων αυτοκινήτων (ταξί), για το οποίο υφίσταται ρύθμιση και στο άρθρο 4 του Β.Δ. της 14-8/8.9.1950.
Ειδικότερα:
Η υπʼ αριθ. 51266/1975 υπουργική απόφαση «περί καθορισμού των ωρών εργασίας του προσωπικού τουριστικών λεωφορείων αυτοκινήτων (πούλμαν)», η οποία σύμφωνα με το προοίμιό της εκδόθηκε κατά νομοθετική εξουσιοδότηση από τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.4020/1959 και του άρθρου 2 του Α.Ν.199/1936, ορίζει τα εξής:

«Άρθρο 1

Η απασχόλησις των οδηγών και των βοηθών οδηγών, των τουριστικών λεωφορείων αυτοκινήτων (ΠΟΥΛΜΑΝ) πλην των εκτελούντων αστικήν ή υπεραστικήν συγκοινωνίαν, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνη τας 13 ώρας ημερησίως και τας 72 εβδομαδιαίως. Εις τας ώρας ταύτας περιλαμβάνονται:
α) Ο χρόνος οδηγήσεως όστις δεν επιτρέπεται να υπερβαίνη τας 8 ώρας ημερησίως ουδέ τας 48 εβδομαδιαίως. Η καθ' υπέρβασιν των 45 ωρών εβδομαδιαίως και μέχρι συμπληρώσεως του 48ωρου ανωτάτου ορίου εβδομαδιαίας εργασίας απασχόλησις των μισθωτών τούτων, λογίζεται ως υπερεργασία κατά την έννοιαν του άρθρου 659 του Α.Κ. διαφυλασσομένης της ισχύος των διατάξεων της από 26.2.75 Εθνικής Γενικής Συλλογικής Συμβάσεως Εργασίας “περί της εφαρμογής των αρχών ίσης αμοιβής αρρένων και θηλέων, αυξήσεως των ημερών αδείας αναπαύσεως των εργατών καθιερώσεως 45ώρου εβδομαδιαίας εργασίας των μισθωτών”.
β) Ο χρόνος παραλαβής και παραδόσεως του αυτοκινήτου από και εις τον σταθμόν αυτοκινήτου.
γ) Ο χρόνος τυχόν επισκευής του αυτοκινήτου κατά την διάρκειαν της διαδρομής.
δ) Τα διαλείμματα κατά τη διάρκεια της διαδρομής και οι διακοπές εντός και εκτός έδρας.[1]
ε) [Καταργήθηκε από την 1907/1987 απόφαση Υπουργού Εργασίας].
2. Επί διαδρομών απαιτουσών συνεχή οδήγησιν μείζονα των εξ (6) ωρών διακόπτεται αύτη υποχρεωτικώς άμα τη συμπληρώσει 4ωρου συνεχούς οδηγήσεως επί μιαν ώραν.
3. Συμπληρουμένης 13ώρου απασχολήσεως του οδηγού και του βοηθού αυτού απαγορεύεται η ανάληψις της εργασίας των προ της παρελεύσεως 10ώρου από της λήξεως ταύτης.
4. Διά την πέραν του 8ωρου απασχόλησιν θα καταβάλληται το ωρομίσθιον, εξευρισκόμενον διά διαιρέσεως των 6/25 του συμπεφωνημένου ή νομίμου μισθού διά του αριθμού 45 και προσηυξημένον κατά ποσοστόν:
α) 25% διά τας μέχρι 60 ώρας ετησίως.
β) 50% διά τας πέραν των 60 ωρών ετησίως και μέχρις 120 και
γ) 75% διά τας πέραν των 120 ωρών ετησίως.

Άρθρο 2[2]

1. Οι ιδιοκτήτες των Τουριστικών Λεωφορείων ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους υποχρεούνται να θεωρούν στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας βιβλίο Δρομολογίων για κάθε Τουριστικό Λεωφορείο. Ο αριθμός των σελίδων του βιβλίου Δρομολογίων πρέπει να επαρκεί για απασχόληση τουλάχιστον τριών μηνών.[3]
2. Δι' εκάστην ημέραν εργασίας και δι' εκάστην φυλακήν, εφ' όσον υφίστανται πλείονες της μιας, θα χρησιμοποιείται ιδιαίτερα σελίς του βιβλίου δρομολογίων το “Ημερήσιον Δελτίον Δρομολογίων” εις το οποίον αι εγγραφαί θα αποτυπώνται εις τριπλούν διά χημικού χάρτου (καρμπόν), θα περιέχη δε πίνακα της ημερησίας απασχολήσεως και εργασίας του προσωπικού και θα περιλαμβάνη τα κάτωθι στοιχεία:
Α. Άνωθεν του πίνακος:
α) Αριστερά της σελίδος το ονοματεπώνυμον του ιδιοκτήτου, τον αριθμόν κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, το ονοματεπώνυμον του οδηγού και του βοηθού.
β) Δεξιά της σελίδος τον αύξοντα αριθμόν ταύτης.
γ) Εις το κέντρον την φράσιν “Ημερήσιον Δελτίον Δρομολογίων” και κάτωθι ταύτης της ημερομηνίαν.
Β. Ο πίναξ θα περιλαμβάνη στήλας εις τας οποίας θα αναγράφωνται:
α) Η ώρα ενάρξεως της απασχολήσεως.
β) Η ώρα ενάρξεως της οδηγήσεως.
γ) Η ώρα αφίξεως εις έκαστον τόπον προορισμού.
δ) Η χρονική διάρκεια τυχόν επισκευής του αυτοκινήτου κατά την διάρκειαν της διαδρομής.
ε) Η χρονική διάρκεια των κατά την διαδρομήν διαλειμμάτων.
στ) Η διάρκεια του μεταξύ δύο διαλειμμάτων χρόνου.
ζ) Η ώρα λήξεως της απασχολήσεως.
η) Το σύνολον των ωρών οδηγήσεως ημερησίως.[4]
Γ. Κάτωθι του πίνακος θα αναγράφονται αι λέξεις “Ο ιδιοκτήτης ή ο Διευθυντής, ο οδηγός, ο βοηθός” κάτωθι των οποίων και θα υπογράφουν.
3. Ο οδηγός ή ο βοηθός αυτού υποχρεούνται να σημειοί ακριβώς και ευκρινώς, κατά περίπτωσιν, τας αναλόγους ενδείξεις εις τας οικείας στήλας του Ημερησίου Δελτίου Δρομολογίων (έναρξις και λήξις απασχολήσεως, οδηγήσεως, διαλειμμάτων, επισκευών κ.λπ.).
4. Μετά το τέλος της ημερήσιας εργασίας, ο οδηγός ή ο βοηθός υποχρεούται να παραδίδει το ένα αντίτυπο του Ημερησίου Δελτίου Δρομολογίων στον ιδιοκτήτη ή διευθυντή ή εξουσιοδοτημένο υπάλληλο. Το άλλο αντίτυπο του Ημερησίου Δελτίου Δρομολογίων παραλαμβάνει ο οδηγός ενώ το τρίτο παραμένει στο στέλεχος και φυλάσσεται μέσα στο λεωφορείο από τον οδηγό ο οποίος έχει υποχρέωση να το έχει πάντοτε πρόχειρο και να το θέτει στη διάθεση των αρμοδίων οργάνων της Επιθεωρήσεως Εργασίας και της Αστυνομίας.[5]
5. Ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου ή ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος υποχρεούται όπως ταξινομή τα παραδιδόμενα εις αυτόν αντίτυπα των Ημερησίων Δελτίων Δρομολογίων να διαφυλάττη ταύτα επιμελώς επί διετίαν τουλάχιστον και να θέτη ταύτα εις την διάθεσιν των ενεργούντων τον έλεγχον αρμοδίων οργάνων.
6. Διά τον εφοδιασμόν του λεωφορείου διά βιβλίου δρομολογίων ως και διά την φύλαξιν επί διετίαν, των αντιτύπων των Ημερησίων Δελτίων Δρομολογίων ευθύνεται ο ιδιοκτήτης ή ο αντ' αυτού εξουσιοδοτημένος υπάλληλος. Διά την τήρησιν και συμπλήρωσιν του Ημερησίου Δελτίου Δρομολογίων, συμφώνως προς τας ανωτέρω διατάξεις, ευθύνεται ο οδηγός ή ο βοηθός”.

Άρθρο 3

Οι ιδιοκτήται ή διευθυνταί των εν λόγω τουριστικών λεωφορείων, υποχρεούνται να εφοδιάζωσι τον οδηγόν και βοηθόν αυτών διά βιβλιαρίων εργασίας, άτινα θεωρούνται υπό των αρμοδίων Τμημάτων ή Γραφείων Εργασίας, εκάστην πρώτην του μηνός.
Εις τα βιβλιάρια δέον ν' αναγράφηται το ονοματεπώνυμον των μισθωτών, ο αριθμός της αδείας ικανότητος του οδηγού (αρ. διπλώματος), ο αριθμός αδείας κυκλοφορίας των αυτοκινήτων και η ημέρα εβδομαδιαίας αναπαύσεως αυτών.
Εις περίπτωσιν δρομολογίων διαρκείας πέραν της εβδομάδος η πραγματοποίησις εβδομαδιαίας αναπαύσεως των ως άνω μισθωτών μετατίθεται εις ετέραν ημέραν της από της αφίξεώς του εις την έδραν του, εβδομάδος, ήτις δέον να γνωστοποιήται εγγράφως εις το οικείον Τμήμα ή Γραφείον Εργασίας από της προτεραίας.

Άρθρο 4

Πάσα παράβασις των διατάξεων της παρούσης διώκεται και τιμωρείται κατά τας διατάξεις του άρθρου 3 του Νόμου ΓΠΛΔ/1911 “περί υγιεινής και ασφαλείας των εργατών και ωρών εργασίας”, ως ετροποποιήθη μεταγενεστέρως.
Αι ώραι εργασίας ως καθορίζονται διά το μισθωτόν προσωπικόν των αυτοκινήτων, ισχύουσι και διά τους ιδιοκτήτας ή συνεταίρους των αυτοκινήτων τούτων, εφ' όσον ούτοι εκτελούν επ' αυτών εργασίαν δι' ην, εκτελουμένην παρά των μισθωτών κανονίζονται ωρισμέναι ώραι διαρκείας εργασίας.
Από της ενάρξεως της ισχύος της παρούσης καταργείται η υπ' αριθ. 111318/1967 ημετέρα απόφασις.
Η παρούσα, ης η ισχύς άρχεται από της πρώτης του επομένου από της δημοσιεύσεως μηνός, δημοσιευθήτω διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως».
Η υπʼ αριθ. 1173/1980 υπουργική απόφαση «περί καθορισμού στοιχείων βιβλίου δρομολογίων φορτηγών αυτοκινήτων Α, Β και Γ κατηγορίας», ορίζει τα εξής:
«1. Το Βιβλίον Δρομολογίων των εν άρθρω 1 του Β.Δ/τος της 28/1-4/2/1938 “περί Κανονισμού Εργασίας του προσωπικού φορτηγών αυτοκινήτων”, οριζομένων Α', Β' και Γ' κατηγοριών φορτηγών αυτοκινήτων, περιλαμβάνει τα κάτωθι στοιχεία:
α) Εις την επικεφαλίδα την ένδειξιν “ΗΜΕΡΗΣΙΟΝ ΒΙΒΛΙΟΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ”.
β) Κάτωθεν της ανωτέρω ενδείξεως τον αριθμόν κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, την ημερομηνίαν χρησιμοποιήσεως του Ημερησίου Βιβλίου Δρομολογίων, την επωνυμίαν και την έδραν της επιχειρήσεως ή το ονοματεπώνυμον και την διεύθυνσιν του ιδιοκτήτου.
γ) Εις το άνω αριστερόν μέρος θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμον του οδηγού, ο αριθμός του διπλώματός του και το ονοματεπώνυμον του βοηθού.
δ) Εις οριζοντίους στήλας θα συμπληρούνται:
αα) Αι ώραι ενάρξεως και λήξεως της εργασίας.
ββ) Η αφετηρία ή ο σταθμός διανυκτερεύσεως.
γγ) Το είδος του φορτίου.
δδ) Η ώρα εκκινήσεως.
εε) Ο τόπος προορισμού.
στστ) Η ώρα αφίξεως.
ζζ) Η χρονική διάρκεια τυχόν βλάβης.
ηη) Ο χρόνος αναμονής (πιάτσα).
θθ) Η συνολική ημερησία απασχόληση του προσωπικού.
ιι) Αι παρατηρήσεις.
ε) Κάτω αριστερά την υπογραφήν του ιδιοκτήτου ή του εκπροσώπου της επιχειρήσεως και δεξιά την υπογραφήν του οδηγού και του βοηθού.
2. Οι κύριοι των αυτοκινήτων ή οι Διευθυνταί των επιχειρήσεων ή οι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι, υποχρεούνται να παραδίδουν, επί αποδείξει, εις τον οδηγόν, το Βιβλίον Δρομολογίων, του οποίου αι σελίδαι, προηγουμένως, αριθμούνται ανά δύο (διπλούν), αι δε εγγραφαί επί αυτών αποτυπούνται διά χημικού χάρτου (καρμπόν). Εν αντίτυπον του Ημερησίου Βιβλίου Δρομολογίων παραλαμβάνει ο οδηγός, το δε έτερον φυλάσσεται επιμελώς υπό του κυρίου του αυτοκινήτου επί διετίαν από της τελευταίας εγγραφής και τίθεται εις την διάθεσιν των ενεργούντων τον έλεγχον, αρμοδίων οργάνων.
3. Το Βιβλίον Δρομολογίων φυλάσσεται εντός του αυτοκινήτου υπό του οδηγού, όστις υποχρεούται να έχη πάντοτε πρόχειρον και επιδεικνύη τούτο εις τα ως άνω όργανα.
4. Πρό πάσης εκκινήσεως εξ' οιασδήποτε αφετηρίας δι' εκτέλεσιν δρομολογίου ή οιασδήποτε μεταβάσεως εις τον τόπον του προορισμού ή επιστροφής εκ τούτου, ο οδηγός του αυτοκινήτου υποχρεούται να σημειοί ευκρινώς και με ακρίβειαν εις το Βιβλίον Δρομολογίων και εις την οικείαν στήλην, την ώραν εκκινήσεως, την ώραν αφίξεως, το είδος φορτίου, τον τόπον προορισμού και λοιπά στοιχεία.
5. Οι κύριοι ή οι διευθυνταί των επιχειρήσεων ή οι προς τούτο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι ευθύνονται διά την προμήθειαν και παράδοσιν, επί αποδείξει, του βιβλίου Δρομολογίων εις τον οδηγόν ως και διά την διαφύλαξιν των αντιτύπων του βιβλίου Δρομολογίων επί διετίαν. Ο οδηγός του αυτοκινήτου ευθύνεται διά την τήρησιν και συμπλήρωσιν τούτου συμφώνως προς τας διατάξεις της παρούσης.
6. Από της ενάρξεως ισχύος της παρούσης καταργείται:
1) η υπ' αριθ. 54644/2114/1959 απόφασις Υπουργού Εργασίας “περί καθορισμού στοιχείων Βιβλίου Δρομολογίων Προσωπικού φορτηγών αυτοκινήτων Β' και Γ' κατηγορίας”
2) η υπ' αριθ. 54644/12114/1960 Απόφασις Υπουργού Εργασίας “περί τρόπου τηρήσεως Βιβλίου Δρομολογίων φορτηγών αυτοκινήτων των Εταιρειών Κοινής Ωφελείας”
3) η υπ' αριθ. 62561/13514/1960 Απόφαση Υπουργού Εργασίας “περί καθορισμού στοιχείων βιβλίων Δρομολογίων προσωπικού φορτηγών αυτοκινήτων Α' κατηγορίας” και
4) η υπ' αριθ. 3521/96/1974 Απόφαση Υπουργού Απασχολήσεως “περί του Βιβλίου Δρομολογίων των φορτηγών αυτοκινήτων Α', Β' και Γ' κατηγορίας”. Δεν θίγονται αι διατάξεις της υπ' αριθ. 35778/1970 Αποφάσεως Υπουργού Εργασίας “περί συγχωνεύσεως ημερολογίου μεταφοράς και βιβλίου δρομολογίων φορτηγών αυτοκινήτων Α' Κατηγορίας εις α χρησιμοποιούνται ως οδηγοί οι ιδιοκτήται αυτοκινήτων”.
7. Η παρούσα, της οποίας η ισχύς άρχεται από 1.1.1981, δημοσιευθήτω διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως».
Τέλος, η υπʼ αριθ. 1372/1980 υπουργική απόφαση ορίζει τα κάτωθι:
«1. Το Βιβλίον Δρομολογίων των αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσεως, των οριζομένων εν αρθρ. 2 του Β.Δ/τος της 14.8.1950 “περί Κανονισμού ωρών εργασίας αγοραίων (ΤΑΞΙ) και ιδιωτικής χρήσεως αυτοκινήτων”, περιλαμβάνει τα κάτωθι στοιχεία:
α) Εις την επικεφαλίδα την ένδειξιν “ΗΜΕΡΗΣΙΟΝ ΒΙΒΛΙΟΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ”.
β) Κάτωθεν της ανωτέρω ενδείξεως τον αριθμόν κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, την ημερομηνίαν χρησιμοποιήσεως του Ημερησίου Βιβλίου Δρομολογίων, την επωνυμίαν και την έδραν της επιχειρήσεως.
γ) Εις το άνω αριστερόν μέρος θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμον του οδηγού και ο αριθμός του διπλώματος αυτού.
δ) Εις οριζοντίας στήλας θα συμπληρούνται:
αα) Αι ώραι ενάρξεως και λήξεως της εργασίας
ββ) Η ώρα ενάρξεως της οδηγήσεως.
γγ) Η αφετηρία.
δδ) Το είδος του φορτίου.
εε) Ο τόπος προορισμού.
ςς) Η ώρα αφίξεως.
ζζ) Ο χρόνος στάσεων, αναμονών κ.λπ.
ηη) Πάσα εργασία σχετική με την εκμετάλλευση του αυτοκινήτου.
θθ) Σύνολον ωρών οδηγήσεως.
ιι) Σύνολον ωρών εργασίας.
κκ) Παρατηρήσεις
ε) Κάτω αριστερά την υπογραφήν του ιδιοκτήτου ή του εκπροσώπου της επιχειρήσεως και δεξιά την υπογραφήν του οδηγού.
2. Οι κύριοι των αυτοκινήτων ή οι Διευθυνταί των επιχειρήσεων ή οι προς τούτο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι, υποχρεούνται να παραδίδουν, επί αποδείξει, εις τον οδηγόν, το Βιβλίο Δρομολογίων, του οποίου αι σελίδες, προηγουμένως, αριθμούνται ανά δύο (διπλούν), αι δε εγγραφαί επ' αυτών αποτυπώνται διά χημικού χάρτου (καρμπόν). Εν αντίτυπον του Ημερησίου Βιβλίου Δρομολογίων παραλαμβάνει ο οδηγός, το δε έτερον φυλάσσεται επιμελώς υπό του κυρίου του αυτοκινήτου επί διετίαν από της τελευταίας εγγραφής και τίθεται εις την διάθεσιν των ενεργούντων τον έλεγχον, αρμοδίων οργάνων.
3. Το Βιβλίον Δρομολογίων φυλάσσεται εντός του αυτοκινήτου υπό του οδηγού, όστις υποχρεούται να έχη πάντοτε πρόχειρον και επιδεικνύη τούτο εις τα ως άνω όργανα.
4. Πρό πάσης εκκινήσεως εξ οιασδήποτε αφετηρίας δι' εκτέλεσιν δρομολογίων ή οιασδήποτε μεταβάσεως εις τον τόπον του προορισμού ή επιστροφής εκ τούτου, ο οδηγός του αυτοκινήτου υποχρεούται να σημειοί ευκρινώς και με ακρίβειαν εις το Βιβλίον Δρομολογίων και εις την οικείαν στήλην, την ώραν εκκινήσεως, την ώραν αφίξεως, το είδος του φορτίου, τον τόπον προορισμού και λοιπά στοιχεία.
5. Οι κύριοι ή οι Διευθυνταί των επιχειρήσεων ή οι προς τούτο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι ευθύνονται δια την προμήθειαν και παράδοσιν επί αποδείξει, του Βιβλίου Δρομολογίων εις τον οδηγόν ως και διά την διαφύλαξιν των αντιτύπων του Βιβλίου Δρομολογίων, επί διετίαν. Ο οδηγός του αυτοκινήτου ευθύνεται διά την τήρησιν και συμπλήρωσιν του βιβλίου τούτου συμφώνως προς τας διατάξεις της παρούσης.
6. Η παρούσα, της οποίας η ισχύς άρχεται από 1.1.1981, δημοσιευθήτω διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως».
Σχετικά με το βιβλίο δρομολογίων που υποχρεούνται να τηρούν οι οδηγοί αγοραίων (ταξί), το άρθρο 4 του Β.Δ. της 14.8/8.9.1950, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του Π.Δ.103/1984, ορίζει τα εξής:
«1. Οι ιδιοκτήτες των επιβατικών αυτοκινήτων Δημοσίας Χρήσεως (ΤΑΞΙ-ΑΓΟΡΑΙΑ) ή οι νόμιμοι αναπληρωτές τους υποχρεούνται να θεωρούν στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας Βιβλιάριο Εργασίας για κάθε οδηγό. Ο αριθμός των σελίδων του Βιβλιαρίου Εργασίας πρέπει να επαρκεί για απασχόληση τουλάχιστον τριών μηνών.[6]
2. Στις σελίδες του Βιβλιαρίου Εργασίας, που είναι αριθμημένες, αναγράφονται κατά σειρά οι ακόλουθες ενδείξεις:
α) ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.
β) Ονοματεπώνυμο του οδηγού.
γ) Αριθμός αδείας ικανότητας του οδηγού και αριθμός της ειδικής άδειας οδηγήσεως επιβατικού Δημοσίας Χρήσεως (ΕΔΧ) αυτοκινήτου.
δ) Αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου.
ε) Ημερομηνία κατά την οποία πραγματοποιείται η απασχόληση.
στ) Ώρα έναρξης και λήξης της ημερήσιας απασχόλησης.
ζ) Διακοπές κατά τη διάρκεια της ημερήσιας απασχόλησης.
η) Παρατηρήσεις.
Στο κάτω μέρος κάθε σελίδας υπογράφει ο οδηγός και ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου.
3. Ο οδηγός του αυτοκινήτου οφείλει:
α) Να συμπληρώνει τις σελίδες του Βιβλιαρίου Εργασίας με τις α, β, γ, δ, ε, στ, ενδείξεις πριν από την έναρξη της ημερησίας απασχόλησής του και κατά την διάρκεια της απασχόλησής του να συμπληρώνει την ένδειξη ζ. Σε περίπτωση που η πραγματική ώρα λήξης της απασχόλησής του είναι διαφορετική απ' αυτήν που ανέγραψε στην ένδειξη (στ), οφείλει να αναγράψει την πραγματική ώρα λήξης με την σχετική δικαιολογία στην ένδειξη η (παρατηρήσεις).
β) Να υπογράφει στο κάτω μέρος της σελίδας μετά τη λήξη της ημερησίας απασχόλησής του.
γ) Να διατηρεί στο αυτοκίνητο το Βιβλιάριο Εργασίας σε καλή κατάσταση και να το θέτει στη διάθεση των αρμόδιων για έλεγχο κρατικών οργάνων.
4. Ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου οφείλει:
α) Να εφοδιάζει τον οδηγό με Βιβλιάριο Εργασίας, να ελέγχει τις εγγραφές του Βιβλιαρίου και να υπογράφει στο τέλος κάθε σελίδας.
β) Να διατηρεί το Βιβλιάριο Εργασίας για μια διετία μετά τη χρήση του και να το θέτει στη διάθεση των κρατικών οργάνων που είναι αρμόδια για έλεγχο.
5. Για την εβδομαδιαία ανάπαυση των οδηγών των επιβατικών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως (ΤΑΞΙ-ΑΓΟΡΑΙΑ) ισχύουν οι διατάξεις του αρθρ. 14 του Β.Δ. 748/1966 “περί κωδικοποιήσεως, καταργήσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των διατάξεων της κειμένης νομοθεσίας περί εβδομαδιαίας και Κυριακής αναπαύσεως και ημερών αργίας” (ΦΕΚ 179 Αʼ).
Κατά την ημέρα που πραγματοποιείται η ανάπαυση αυτή, σημειώνεται στη σελίδα του Βιβλιαρίου Εργασίας η ένδειξη “ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΑΝΑΠΑΥΣΗ”».
Τέλος, με το άρθρο 21 παρ. 8 και 9 του Ν.3144/2003 ορίστηκαν τα εξής:
«8. Η υποχρέωση τήρησης του βιβλίου δρομολογίων, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 1 του β.δ. της 28.1/4.2.1938 “Περί κανονισμού ωρών εργασίας του προσωπικού φορτηγών αυτοκινήτων” (ΦΕΚ 35 Α'), η οποία προστέθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ.882/1980 (ΦΕΚ 218 Αʼ) και από το άρθρο 4 του ίδιου ως άνω β.δ/τος, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Π.Δ.882/1980 και με το άρθρο 1 του Π.Δ.93/1986 (ΦΕΚ 33 Α'), δεν εφαρμόζεται όταν τα φορτηγά αυτοκίνητα οδηγούνται:
α) από τους ιδιοκτήτες ή συνιδιοκτήτες τους, καθώς και από μέλη της οικογένειάς τους,
β) από τους εργαζόμενους με σχέση ή σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που δεν έχουν προσληφθεί ούτε απασχολούνται στον εργοδότη με την ειδικότητα του οδηγού, αλλά με ειδικότητα άλλη, η άσκηση του έργου της οποίας υποβοηθείται από την οδήγηση φορτηγού αυτοκινήτου.
9. Η υποχρέωση τήρησης του βιβλίου δρομολογίων, που προβλέπεται από το άρθρο 7 του Β.Δ/τος της 8.9.1950 “Περί κανονισμού ωρών εργασίας του προσωπικού αγοραίων (ταξί) και ιδιωτικής χρήσεως αυτοκινήτων” (ΦΕΚ 202 Αʼ), η οποία προστέθηκε με το άρθρο 2 του Π.Δ.981/1980 (ΦΕΚ 244 Α') και από το άρθρο 5 του ίδιου ως άνω β.δ/τος, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ.98/1980, δεν εφαρμόζεται όταν τα ιδιωτικής χρήσεως αυτοκίνητα οδηγούνται:
α) από τους ιδιοκτήτες ή συνιδιοκτήτες τους, καθώς και από τα μέλη της οικογένειάς τους.
β) από τους εργαζόμενους με σχέση ή σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, που δεν έχουν προσληφθεί ούτε απασχολούνται στον εργοδότη με την ειδικότητα του οδηγού, αλλά με ειδικότητα άλλη, η άσκηση του έργου της οποίας υποβοηθείται από την οδήγηση ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτου».
Σύμφωνα με την Εισηγητική Έκθεση του Ν.3144/2003, «με την παρ. 8 επιδιώκεται η εξυπηρέτηση του πολίτη και η απεμπλοκή, κυρίως των μικροεπαγγελματιών, από γραφειοκρατικές διαδικασίες. Ειδικότερα με τη ρύθμιση αυτή απαλλάσσονται από την υποχρέωση τήρησης του βιβλίου δρομολογίων, ιδιοκτήτες και μέλη της οικογένειάς τους, που οδηγούν αυτοκίνητα ιδιοκτησίας τους και τα χρησιμοποιούν ως μέσο άσκησης της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, αλλά και ως μεταφορικό μέσο των ιδίων και των οικογενειών τους. Πρέπει να σημειωθεί ότι η εργασία των προαναφερομένων δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της εργατικής, για τον έλεγχο τήρησης της οποίας καθιερώθηκε το βιβλίο δρομολογίων. Επίσης απεμπλέκονται από την τήρηση του προαναφερόμενου βιβλίου δρομολογίων εργαζόμενοι στους οποίους έχουν διατεθεί από την επιχείρηση στην οποία εργάζονται αυτοκίνητα για την υποβοήθηση του έργου της ειδικότητάς τους, που δεν είναι αυτή του οδηγού και της οποίας τα χρονικά όρια εργασίας ελέγχονται με άλλον τρόπο (κατάσταση προσωπικού και ωρών εργασίας). Με την παρ. 9 εισάγεται η ανάλογη τροποποίηση και για τα αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης όσον αφορά την τήρηση του βιβλίου δρομολογίων».
Το άρθρο 4 του Β.Δ.28.1/4.2.1938 “Περί κανονισμού ωρών εργασίας του προσωπικού φορτηγών αυτοκινήτων” έχει ως εξής:
«1. Οι ιδιοκτήτες των φορτηγών αυτοκινήτων του αρθρ. 1 του παρόντος ή οι εκπρόσωποί τους υποχρεούνται να εφοδιάζουν τους οδηγούς με βιβλίο Δρομολογίων, ο τύπος του οποίου καθώς και οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την τήρησή του καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας. Το βιβλίο Δρομολογίων θεωρείται από την οικεία Επιθεώρηση Εργασίας και ο αριθμός των σελίδων του πρέπει να επαρκεί για απασχόληση τουλάχιστον τριών μηνών.[7]
2. Πρό πάσης εκκινήσεως εξ οιασδήποτε αφετηρίας δι' εκτέλεσιν δρομολογίου ή οιασδήποτε μεταβάσεως εις τον τόπον του προορισμού ή επιστροφής εκ τούτου ο οδηγός του αυτοκινήτου υποχρεούται να σημειοί ευκρινώς και με ακρίβειαν, εις το βιβλίον δρομολογίων και εις την οικείαν στήλην, την ώραν εκκινήσεως, την ώραν αφίξεως, το είδος του φορτίου, τον τόπον προορισμού και λοιπά στοιχεία.
3. Το ανωτέρω βιβλίον φυλάσσεται εις το διαμέρισμα του οδηγού, όστις υποχρεούται να το έχη πάντοτε πρόχειρον και να επιδεικνύει τούτο εις τα ενεργούντα τον έλεγχον αρμόδια όργανα.
4. Οι κύριοι των αυτοκινήτων υποχρεούνται να φυλάττουν επιμελώς τα αντίτυπα των βιβλίων δρομολογίων επί διετίαν από της τελευταίας εγγραφής και να θέτουν ταύτα εις την διάθεσιν των ενεργούντων τον έλεγχον αρμοδίων οργάνων.
5. Οι κύριοι ή οι Διευθυνταί των επιχειρήσεων ή οι προς τούτο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι, ευθύνονται διά την προμήθειαν και παράδοσιν, επί αποδείξει, του βιβλίου δρομολογίων εις τον οδηγόν ως και διά την διαφύλαξιν των αντιτύπων του βιβλίου δρομολογίων επί διετίαν. Ο οδηγός του αυτοκινήτου ευθύνεται διά την τήρησιν και συμπλήρωσιν του βιβλίου τούτου, συμφώνως προς τας διατάξεις του παρόντος».

ΙΙΙ. Άλλες ρυθμίσεις για τα βιβλία δρομολογίων
Παραθέτουμε κατωτέρω τα άρθρα 12 και 16 του Κανονισμού της 15.5.1976 (ΦΕΚ 115/Αʼ/15.5.1976) των ΚΤΕΛ:

«Άρθρο 12

1. Ο Πρόεδρος του ΚΤΕΛ ή ο αντ' αυτού εξουσιοδοτούμενος υπάλληλος υποχρεούνται να εφοδιάζουν τα λεωφορεία δι' ειδικού βιβλίου δρομολογίων και μεριμνούν διά την τακτικήν και πρό της χρησιμοποιήσεως αυτού αρίθμησιν και θεώρησιν υπό της αρμοδίας Υπηρεσίας του Υπουργείου Απασχολήσεως.
2. Δι' εκάστην ημέραν εργασίας και δι' εκάστην φυλακήν θα χρησιμοποιήται ιδιαιτέρα σελίς του βιβλίου δρομολογίων, το “ημερήσιον δελτίον δρομολογίων”, εις το οποίον αι εγγραφαί θα αποτυπώνται εις τριπλούν δια χημικού χάρτου (καρμπόν).
Το ημερήσιον δελτίον δρομολογίων περιλαμβάνει τα κάτωθι στοιχεία:
Α) Άνωθεν:
α) Αριστερά της σελίδος τον τίτλον του ΚΤΕΛ, τον αριθμόν κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, το ονοματεπώνυμον του ιδιοκτήτου, του οδηγού και του εισπράκτορος, την οικείαν Υπηρεσίαν του Υπουργείου Απασχολήσεως και την περίοδον εργασίας του προσωπικού.
β) Δεξιά της σελίδος τον αύξοντα αριθμόν ταύτης.
γ) Εις το κέντρον της σελίδος την φράσιν “ημερήσιον δελτίον δρομολογίων” και κάτωθι ταύτης την ημερομηνίαν.
Β) Κάτωθι των ως άνω στοιχείων περιλαμβάνει πίνακας με οριζοντίους και καθέτους στήλας.
α) Εις τας οριζοντίους στήλας αναγράφονται: Έναρξις εργασίας, καθυστέρησις, διάλειμμα (από - έως), εφεδρεία, λήξις εργασίας, θεώρησις σταθμάρχου ή ελεγκτού και παρατηρήσεις.
β) Εις τας καθέτους στήλας αναγράφονται: Άνωθεν η γραμμή εις ην κυκλοφορεί το λεωφορείον και κάτωθι εις τας αντιστοίχους θέσεις αι ώραι και η θεώρησις και η τελευταία στήλη θα αφίεται διά παρατηρήσεις.
Γ) Κάτωθι του πίνακος αναγράφονται αι φράσεις: Ο Πρόεδρος του ΚΤΕΛ ή ο αντ' αυτού εξουσιοδοτούμενος υπάλληλος, ο Εισπράκτωρ, ο Οδηγός, ο Σταθμάρχης, κάτωθι των οποίων θα τίθενται αι υπογραφαί.
3. Πρό της εξόδου του λεωφορείου αυτοκινήτου εκ του σταθμού διανυκτερεύσεως, της ενάρξεως και λήξεως διαλείμματος ή εφεδρείας, ως και εν περιπτώσει καθυστερήσεως, ο σταθμάρχης ή ο ελεγκτής και ο οδηγός ή ο εισπράκτωρ, αναλόγως της περιπτώσεως, υποχρεούνται ν' αναγράφουν ακριβώς και ευκρινώς εις τας οικείας κατά περίπτωσιν στήλας ημερησίου δελτίου δρομολογίων την ώραν ενάρξεως της εργασίας, τας ώρας διαλείμματος ή της εφεδρείας ως και τα λοιπά στοιχεία.
4. Ο οδηγός ή ο εισπράκτωρ υποχρεούται όπως μετά το πέρας της εργασίας εκάστης ημέρας καταθέση εις την αρμόδιον σταθμάρχην της γραμμής τα δύο αντίτυπα του Ημερησίου Δελτίου Δρομολογίων, του τρίτου αντιτύπου παραμένοντος εις το στέλεχος.
5. Εντός πενθημέρου από του τέλους εκάστης περιόδου εργασίας ή μηνός ο Πρόεδρος του ΚΤΕΛ ή ο αντ' αυτού εξουσιοδοτούμενος υπάλληλος υποχρεούται να υποβάλη εις την αρμοδίαν Υπηρεσίαν του Υπουργείου Απασχολήσεως το εν αντίτυπον των ημερησίων δελτίων δρομολογίων, των εντός της αμέσως προηγουμένης περιόδου εργασίας ή μηνός, ημερών εργασίας του προσωπικού. Μετά των Ημερησίων δελτίων δρομολογίων, θα συνυποβάλληται συγκεντρωτική κατάστασις περιλαμβάνουσα το σύνολον των ωρών εργασίας, κανονικών, καθ' υπερωρίαν, κατά περίοδον εργασίας ή μηνός, άπαντος του προσωπικού εκάστου λεωφορείου.
6. Διά την κανονικήν τήρησιν και συμπλήρωσιν των ημερησίων δελτίων δρομολογίων του βιβλίου δρομολογίων, συμφώνως προς τας ανωτέρω διατάξεις, ευθύνονται αναλόγως της περιπτώσεως ο Σταθμάρχης, ο Ελεγκτής, ο Οδηγός και ο Εισπράκτωρ διά δε την προμήθειαν, θεώρησιν και υποβολήν εις την αρμοδίαν Υπηρεσίαν του Υπουργείου Απασχολήσεως, ο Πρόεδρος του ΚΤΕΛ ή ο αντ' αυτού εξουσιοδοτούμενος υπάλληλος.
Τέλος, διά τας εξακριβουμένας παρά των αρμοδίων οργάνων ή τας διαπιστουμένας εκ των ημερησίων δελτίων δρομολογίων παραβάσεις των περί ωρών εργασίας διατάξεων του παρόντος ευθύνονται ο Πρόεδρος του ΚΤΕΛ ή ο αντ' αυτού εξουσιοδοτούμενος υπάλληλος.

Άρθρο 16
[Προστέθηκε από το άρθρο 3 του Π.Δ.549/1982]

Η παράλειψη θεωρήσεως των εντύπων που προβλέπονται στα αρθρ. 11 και 12 (βιβλιάρια εργασίας - βιβλία δρομολογίων), η κακή συμπλήρωση και τήρηση των βιβλίων δρομολογίων καθώς και οποιαδήποτε παράβαση των διατάξεων του δ/τος αυτού τιμωρείται με τις ποινές που προβλέπει το άρθρ. 458 του Ποινικού Κώδικα».

_____________
(1) Τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από την υπʼ αριθ. 1907/1987 απόφαση Υπουργού Εργασίας.
(2) Τίθεται όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε από την υπʼ αριθ. 989/1980 απόφαση του Υπουργού Εργασίας.
(3) Τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από την υπʼ αριθ. 128/1986 απόφαση Υπουργού Εργασίας.
(4) Τίθεται όπως τροποποιήθηκε από την υπʼ αριθ. 593/1982 απόφαση του Υπουργού Εργασίας.
(5) Τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από την υπʼ αριθ. 593/1982 απόφαση του Υπουργού Εργασίας.
(6) Τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από το Π.Δ.120/1986.
(7) Η παρ. 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του Π.Δ.93/1986, με έναρξη ισχύος από 29.9.1986.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Η τήρηση του βιβλίου δρομολογίων

Οι νομικές ρυθμίσεις που παρατέθηκαν στο Πρώτο Μέρος της μελέτη μας (βλ. τεύχος «λογιστική prosvasis-110») σχετικά με την υποχρέωση τήρησης βιβλίου δρομολογίων, σε γενικές γραμμές συγκλίνουν και εμφανίζουν σε γενικό επίπεδο ένα ενιαίο πλαίσιο τήρησης του ειδικού αυτού βιβλίου. Αυτή η παρατήρηση δεν αναιρείται από τα επιμέρους σημεία στα οποία οι νομικές αυτές ρυθμίσεις διαφοροποιούνται.
Συγκεκριμένα:
Το άρθρο 1 του Β.Δ.28.1/4.2.1938 ορίζει τα εξής:
«1. Τα φορτηγά αυτοκίνητα, υπό την άποψιν της εφαρμογής του παρόντος, διακρίνονται εις τρεις κατηγορίας (Αʼ Βʼ Γʼ).
Εις την Αʼ κατηγορίαν υπάγονται τα μη εξυπηρετούντα ωρισμένον εργοδότην φορτηγά αυτοκίνητα (αγοραία).
Εις την Βʼ κατηγορίαν υπάγονται τα φορτηγά αυτοκίνητα των εταιρειών ηλεκτρισμού, υδρεύσεως, φωταερίου, και τηλεφώνων, τα εξυπηρετούντα εκτάκτους ανάγκας του δικτύου αυτών.
Εις την Γʼ κατηγορίαν υπάγονται τα φορτηγά αυτοκίνητα των λοιπών ανωνύμων εταιρειών, βιομηχανικών εργοστασίων και επιχειρήσεων πάσης φύσεως, ωσαύτως δε και τα μη εξυπηρετούντα εκτάκτους ανάγκας του δικτύου φορτηγά αυτοκίνητα των εν παρ. β' εταιρειών, ως και τα φορτηγά αυτοκίνητα των λατομείων, ορυχείων και μεταλλείων.
2. Τα υπό του παρόντος Κανονισμού, προβλεπόμενα διά τους μισθωτούς, χρονικά όρια εργασίας, βιβλία δρομολογίων κ.λπ. ισχύουν και διά τους ιδιοκτήτας και συνιδιοκτήτας των φορτηγών αυτοκινήτων, εφ' όσον ούτοι απασχολούνται ως οδηγοί επ' αυτών».[1]

Το άρθρο 4 παρ. 1 του ως άνω Β.Δ.28.1/4.2.1938 επιτάσσει την τήρηση βιβλίου δρομολογίου για κάθε ένα από τα ανωτέρα φορτηγά. Η διάκριση των φορτηγών στις ανωτέρω τρεις κατηγορίες έχει απωλέσει σήμερα την πρακτική της σημασία, όπως θα καταδειχθεί σε προσεχή μελέτη μας για τα χρονικά όρια εργασίας και απασχόλησης των οδηγών. Στην πραγματικότητα η ρύθμιση του άρθρου 4 παρ. 1 του Β.Δ.28.1/4.2.1938 είναι ευρύτατη και περιλαμβάνει κάθε φορτηγό αυτοκίνητο. Επομένως, καταρχήν, για κάθε φορτηγό αυτοκίνητο είναι υποχρεωτική η τήρηση βιβλίου δρομολογίου.
Επίσης, σύμφωνα με την ίδια διάταξη το βιβλίο δρομολογίων πρέπει να θεωρείται από την Επιθεώρηση Εργασίας ενώ πρέπει να έχει επαρκή αριθμό σελίδων ώστε να διαρκεί για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) μηνών.
Το βιβλίο δρομολογίων πρέπει να φυλάσσεται εντός του φορτηγού αυτοκινήτου από τον οδηγό (άρθρο 4 παρ. 3 του Β.Δ.28.1/4.2.1938). Το βιβλίο δρομολογίων δεν επιτρέπεται να απομακρύνεται από το φορτηγό αυτοκίνητο για οποιονδήποτε λόγο. Όταν συμπληρωθεί πλήρως, τότε το βιβλίο δρομολογίων αντικαθίσταται από άλλο ασυμπλήρωτο και το συμπληρωμένο φυλάσσεται στην επιχείρηση επί διετία τουλάχιστον.

Ο εργοδότης έχει τις ακόλουθες βασικές υποχρεώσεις:
α) Να προμηθεύεται το βιβλίο δρομολογίων (άρθρο 4 παρ. 5 του Β.Δ.28.1/4.2.1938).
β) Να θεωρεί το βιβλίο δρομολογίων στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας (άρθρο 4 παρ. 1 του Β.Δ.28.1/4.2.1938). Ως οικεία Επιθεώρηση Εργασίας νοείται εκείνη στην τοπική αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται η έδρα της επιχείρησης. Εάν η επιχείρηση έχει περισσότερες εκμεταλλεύσεις και ορισμένο φορτηγό αυτοκίνητο είναι οργανικά ενταγμένο σε ορισμένη εκμετάλλευση, τότε το βιβλίο δρομολογίων για το φορτηγό αυτό αυτοκίνητο μπορεί να θεωρηθεί και από την Επιθεώρηση Εργασίας στην οποία υπάγεται η εκμετάλλευση.
γ) Να παραδίδει το βιβλίο δρομολογίων στον οδηγό κάθε φορτηγού αυτοκινήτου «επί αποδείξει» (άρθρο 4 παρ. 5 του Β.Δ.28.1/4.2.1938). Στην πράξη αυτό περιλαμβάνει τη σύνταξη εγγράφου βάσει του οποίου ο οδηγός παραλαμβάνει το βιβλίο δρομολογίων που αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο φορτηγό αυτοκίνητο και σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο τουλάχιστον τριών (3) μηνών, το οποίο υπογράφεται από τον οδηγό και τηρείται στα αρχεία της επιχείρησης. Αν το φορτηγό αυτοκίνητο δεν οδηγείται από τον ίδιο οδηγό αλλά εκ περιτροπής από περισσότερους, τότε είναι σκόπιμο να υπογράφουν την παραλαβή του βιβλίου δρομολογίων όλοι οι οδηγοί. Το έγγραφο αυτό είναι σκόπιμο να υπογράφεται και από εκείνον που παραδίδει το βιβλίο δρομολογίων. Επίσης στο έγγραφο αυτό είναι σκόπιμο να εξατομικεύεται το βιβλίο δρομολογίων, το οποίο παραδίδεται. Αντίγραφο ή διπλότυπο του εγγράφου αυτού σκόπιμο είναι να παραδίδεται και στον οδηγό. Παραθέτουμε υπόδειγμα του σχετικού εγγράφου.

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

Στον Πειραιά σήμερα την 12/12/2007 ο κάτωθι υπογραφόμενος Γεώργιος Εργοδότης του Νικολάου, ενεργώντας υπό την ιδιότητά μου ως διευθυντή και υπευθύνου προσωπικού της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Μ. Κωνσταντίνου αρ. 2356 και εκπροσωπείται νόμιμα, παρέδωσα στον εργαζόμενο στην επιχείρησή μας Γεώργιο Οδηγό του Νικολάου, το βιβλίο δρομολογίων με αύξοντα αριθμό Χ10 για το φορτηγό αυτοκίνητο με αριθμό κυκλοφορίας ΧΧΧ 5555, με 100 τριπλότυπα αριθμημένα φύλλα και για προβλεπόμενη χρονική περίοδο από 1/1/2008 έως 30/4/2008, το οποίο (βιβλίο δρομολογίων) έχει θεωρηθεί από την Επιθεώρηση Εργασίας Πειραιά στις 11/12/2007 με αριθμό θεώρησης 5679/2007. Ο εργαζόμενος οφείλει να τοποθετήσει το ανωτέρω βιβλίο δρομολογίων στο διαμέρισμα του οδηγού τού ως άνω φορτηγού αυτοκινήτου, να το συμπληρώνει σύμφωνα με τις επιταγές του νόμου και να το επιστρέψει στην επιχείρηση όταν συμπληρωθεί στο σύνολό του.
Σε πίστωση των ανωτέρω συνετάγη η παρούσα βεβαίωση παράδοσης παραλαβής βιβλίου δρομολογίων σε δύο όμοια πρωτότυπα, από τα οποία το ένα παρέλαβε ο εκπρόσωπος της επιχείρησης και το άλλο παρέλαβε ο εργαζόμενος.

Πειραιάς 12/12/2007

Ο εκπρόσωπος της επιχείρησης
(υπογραφή)
Γεώργιος Εργοδότης
Ο εργαζόμενος
(υπογραφή)
Γεώργιος Οδηγός
δ) Να φυλάττει το βιβλίο δρομολογίων επί διετία (άρθρο 4 παρ. 5 του Β.Δ.28.1/4.2.1938) ή επί διετία από την τελευταία εγγραφή (άρθρο 4 παρ. 4 του Β.Δ.28.1/4.2.1938). Σύμφωνα με την τελευταία αυτή ρύθμιση η διετία εκκινεί από την ημεροχρονολογία στην οποία έχει επισημειωθεί η τελευταία εγγραφή και λήγει την αντίστοιχη ημεροχρονολογία του μεθεπόμενου έτους. Εάν π.χ. τελευταία εγγραφή στο βιβλίο δρομολογίου είχε επισυμβεί την πρώτη μεταμεσονύχτια ώρα της 1.4.2004, το βιβλίο δρομολογίων πρέπει να φυλάσσεται μέχρι και την 1.4.2006. Σκόπιμο πάντως είναι να φυλάσσεται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, μέχρις ότου συμπληρωθεί ο χρόνος παραγραφής των αξιώσεων των μισθωτών από την εργασιακή τους σχέση.
ε) Να θέτει το βιβλίο δρομολογίων στη διάθεση των ενεργούντων έλεγχο αρμοδίων οργάνων (άρθρο 4 παρ. 4 του Β.Δ.28.1/4.2.1938). Επίσης ο εργοδότης υποχρεούται, σύμφωνα με τις αρχές της καλόπιστης εκπλήρωσης των συμβατικών του υποχρεώσεων, να θέτει το βιβλίο δρομολογίων και στη διάθεση του εργαζόμενου οδηγού για να μπορέσει να ασκήσει νόμιμες αξιώσεις του, π.χ. να ζητήσει αμοιβή για υπερωριακή απασχόληση.

Ο οδηγός έχει τις ακόλουθες βασικές υποχρεώσεις:
α) Να παραλαμβάνει το βιβλίο δρομολογίων.
β) Να φυλάσσει το βιβλίο δρομολογίων εντός του φορτηγού αυτοκινήτου, στην καμπίνα (διαμέρισμα) του οδηγού (άρθρο 4 παρ. 3 του Β.Δ.28.1/4.2.1938).
γ) Να συμπληρώνει το βιβλίο δρομολογίων σύμφωνα με τις επιταγές του νόμου (άρθρο 4 παρ. 4 του Β.Δ.28.1/4.2.1938). Ειδικότερα ο οδηγός, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 του Β.Δ.28.1/4.2.1938 οφείλει να αναγράφει στο βιβλίο δρομολογίων, προτού ξεκινήσει το αυτοκίνητο, πότε ξεκινάει το αυτοκίνητο, για ποιον προορισμό, τι μεταφέρει και πότε φτάνει στον προορισμό του. Ο νόμος αναθέτει στον Υπουργό Εργασίας να εκδώσει απόφαση όπου να διευκρινίζει περαιτέρω τα σχετικά στοιχεία που πρέπει να διαλαμβάνει το βιβλίο δρομολογίων (άρθρο 4 παρ. 1 του Β.Δ.28.1/4.2.1938).
δ) Να επιδεικνύει το βιβλίο δρομολογίων στα αρμόδια όργανα που διενεργούν έλεγχο (άρθρο 4 παρ. 3 του Β.Δ.28.1/4.2.1938).

Οι παραπάνω ρυθμίσεις ουσιαστικά επαναλαμβάνονται στο άρθρο 5 του Β.Δ. της 14.8/8.9.1950 για τα αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης επιχείρησης ή εκμεταλλεύσεων ασχολουμένων οδηγών. Η διαφοροποίηση μεταξύ των δύο Β.Δ. έγκειται στο γεγονός ότι το Β.Δ. της 28.1/4.2.1938 αφορά τα φορτηγά αυτοκίνητα ενώ το Β.Δ. της 14.8/8.9.1950 περιλαμβάνει και τα μη φορτηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης επιχείρησης ή εκμεταλλεύσεων ασχολουμένων οδηγών.
Τα στοιχεία που ειδικότερα πρέπει να διαλαμβάνει το βιβλίο δρομολογίων των φορτηγών αυτοκινήτων ρυθμίστηκαν με την υπʼ αριθ. 1173/1980 υπουργική απόφαση «περί καθορισμού στοιχείων βιβλίου δρομολογίων φορτηγών αυτοκινήτων Αʼ, Βʼ και Γʼ κατηγορίας».
Ειδικότερα, σύμφωνα με την απόφαση αυτή, το βιβλίο δρομολογίων πρέπει να περιλαμβάνει τα κάτωθι στοιχεία:
- Ως επικεφαλίδα φέρει τις λέξεις «ΗΜΕΡΗΣΙΟΝ ΒΙΒΛΙΟΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ».
- Κάτω από την επικεφαλίδα σημειώνονται τα εξής στοιχεία:
α) Ο αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου.
β) Η ημερομηνία χρησιμοποίησης του ημερήσιου βιβλίου δρομολογίων, δηλαδή η ημερομηνία κατά την οποία πραγματοποιείται κάθε δρομολόγιο του αυτοκινήτου.
γ) Η επωνυμία και έδρα της επιχείρησης η οποία χρησιμοποιεί το αυτοκίνητο.
δ) Το ονοματεπώνυμο ή η διεύθυνση του ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου. Μολονότι η υπουργική απόφαση παραθέτει διαζευκτικά τις ανωτέρω δύο περιπτώσεις, δηλαδή αρκείται στο να αναγράφεται είτε η επωνυμία και έδρα της επιχείρησης η οποία χρησιμοποιεί το αυτοκίνητο είτε το ονοματεπώνυμο ή η διεύθυνση του ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου, σκόπιμο είναι να παρατίθενται και τα δύο αυτά στοιχεία.
- Στο πάνω αριστερό μέρος της σελίδας πρέπει επίσης να αναγράφονται τα εξής στοιχεία:
α) Το ονοματεπώνυμο του οδηγού.
β) Ο αριθμός διπλώματος (άδειας οδήγησης) του οδηγού.
γ) Το ονοματεπώνυμο του βοηθού οδηγού.
Ο νόμος δεν απαιτεί να περιλαμβάνονται στοιχεία για την άδεια οδήγησης του βοηθού οδηγού, αλλά σκόπιμο είναι να παρατίθεται και αυτό το στοιχείο.
- Στη συνέχεια, στο ημερήσιο βιβλίο δρομολογίου πρέπει να υπάρχουν δέκα (10) οριζόντιες στήλες στις οποίες πρέπει να συμπληρώνονται από τον οδηγό τα εξής στοιχεία:
1. Η ώρα έναρξης και λήξης της εργασίας. Πρέπει να διευκρινιστεί ότι ως ώρα έναρξης και λήξης της εργασίας νοείται το χρονικό σημείο από το οποίο ο εργαζόμενος αρχίζει να απασχολείται για λογαριασμό της επιχείρησης και όχι η ώρα εκκίνησης του αυτοκινήτου, η οποία παρατίθεται σε ξεχωριστή στήλη. Π.χ. ο χρόνος εργασίας των «εις τα αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσεως επιχειρήσεων ή εκμεταλλεύσεων ασχολουμένων οδηγών» ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 2 του ως άνω Β.Δ. ότι περιλαμβάνει τις «εκ του σταθμού διανυκτερεύσεως διαδρομαί, στάσεις, αναμοναί, διακοπαί και πάσα εργασία σχετική με την εκμετάλλευσιν του αυτοκινήτου». Το ίδιο ακριβώς ισχύει και για τους οδηγούς φορτηγών αυτοκινήτων. Για τον λόγο αυτό ο χρόνος έναρξης της εργασίας δεν μπορεί να ταυτίζεται με την εκκίνηση του αυτοκινήτου αλλά θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον μία μικρή χρονική απόκλιση. Πράγματι, ο οδηγός οφείλει οπωσδήποτε αφότου ξεκινήσει να εργάζεται και προτού εκκινήσει το αυτοκίνητο, να συμπληρώσει το ημερήσιο βιβλίο δρομολογίων. Επίσης ο οδηγός είναι πολύ πιθανόν πριν εκκινήσει να προβεί σε στοιχειώδη τεχνικό έλεγχο της λειτουργίας του οχήματος ή σε άλλες εργασίες για λογαριασμό της επιχείρησης. Το στοιχείο αυτό, σε ό,τι αφορά την έναρξη της εργασίας συμπληρώνεται προτού εκκινήσει το αυτοκίνητο. Σε ό,τι αφορά τη λήξη της εργασίας, το στοιχείο αυτό αποτελεί την προτελευταία εργασία την οποία θα επιτελέσει ο οδηγός, μαζί με τη συμπλήρωση και της ένατης στήλης (βλ. κατωτέρω) και τη θέση της υπογραφής του επί του βιβλίου δρομολογίων προτού αποχωρήσει από την εργασία του, καθώς η τελευταία αφορά το κλείδωμα του αυτοκινήτου.
2. Η αφετηρία ή ο σταθμός διανυκτέρευσης. Σημειώνεται δηλαδή επακριβώς το συγκεκριμένο σημείο στο οποίο βρίσκεται το αυτοκίνητο όταν ο οδηγός εισέρχεται σε αυτό. Ως αφετηρία δεν νοείται να εγγραφεί το όνομα μιας πόλης ή μιας συνοικίας της πόλης (π.χ. Αθήνα, Κερατσίνι κ.ο.κ.), αλλά πρέπει να αναφερθεί το συγκεκριμένο σημείο στο οποίο βρίσκεται το φορτηγό αυτοκίνητο (π.χ. οδός Κολοκοτρώνη αρ. 72 Κερατσίνι, τόπος στάθμευσης φορτηγών σταθμού αναπαύσεως Κορινού κ.ο.κ.). Το στοιχείο αυτό συμπληρώνεται προτού εκκινήσει το αυτοκίνητο.
3. Το είδος του φορτίου. Αναγράφεται τι μεταφέρει το αυτοκίνητο. Ο νόμος δεν απαιτεί να αναφέρεται και η ποσότητα των πραγμάτων που μεταφέρονται αλλά μόνο το είδος τους, δηλαδή η κατηγορία στην οποία εντάσσονται τα μεταφερόμενα πράγματα. Το στοιχείο αυτό συμπληρώνεται προτού εκκινήσει το αυτοκίνητο.
4. Η ώρα εκκίνησης. Αναγράφεται επακριβώς η χρονική στιγμή στην οποία πιθανολογείται μετά βεβαιότητας ότι θα εκκινήσει το αυτοκίνητο. Το στοιχείο αυτό συμπληρώνεται προτού εκκινήσει το αυτοκίνητο.
5. Ο τόπος προορισμού. Αναγράφεται ποιος είναι ο τελικός σταθμός του αυτοκινήτου. Για τον τόπο προορισμού ισχύουν mutatis mutandis όσα μόλις προεκτέθηκαν για την αφετηρία, στα οποία και παραπέμπουμε. Το στοιχείο αυτό συμπληρώνεται προτού εκκινήσει το αυτοκίνητο.
6. Η ώρα άφιξης. Αναγράφεται επακριβώς η χρονική στιγμή στην οποία αφίχθηκε το αυτοκίνητο στον τόπο προορισμού. Το στοιχείο αυτό δεν μπορεί εκ των πραγμάτων να συμπληρωθεί προτού εκκινήσει το αυτοκίνητο, όπου μπορεί μόνο να πιθανολογηθεί χωρίς βεβαιότητα ο χρόνος άφιξης. Επομένως το στοιχείο αυτό συμπληρώνεται αμέσως αφότου αφιχθεί το αυτοκίνητο στον τόπο προορισμού του.
7. Η χρονική διάρκεια τυχόν βλάβης. Εάν εμφανιστεί βλάβη στο αυτοκίνητο, σημειώνεται πότε εμφανίστηκε η βλάβη και πότε αποκαταστάθηκε ή εάν για την αιτία αυτή το αυτοκίνητο δεν έφτασε στον προορισμό του αλλά έφτασε σε άλλον τόπο, σημειώνεται η διακοπή του δρομολογίου, ο τρόπος συνέχισής του (π.χ. μέσω εταιρείας οδικής βοήθειας), ο χρόνος άφιξης στο συνεργείο κ.ο.κ. Το στοιχείο αυτό συμπληρώνεται μόλις επισυμβεί το επισημειούμενο γεγονός.
8. Ο χρόνος αναμονής (πιάτσα). Η αναφορά αυτή δεν είναι απόλυτα ακριβής. Ο νόμος αναφέρεται στην καταγραφή των στάσεων που εμφυλοχωρούν μεταξύ της εκκίνησης από την αφετηρία και της άφιξης στον τόπο προορισμού. Σημειώνεται η χρονική στιγμή κατά την οποία το αυτοκίνητο διέκοψε την πορεία του από την αφετηρία προς τον τόπο προορισμού καθώς και το χρονικό σημείο στο οποίο το αυτοκίνητο επανέλαβε την πορεία του προς τον τόπο προορισμού. Η αιτία της στάσης δεν απαιτείται να αναφέρεται. Ο χρόνος έναρξης της στάσης σημειώνεται μόλις αυτή πραγματοποιηθεί και ο χρόνος επανάληψης της πορείας προς τον τόπο προορισμού, ελάχιστα πριν την έναρξη της επανάληψης της πορείας του.
9. Η συνολική ημερήσια απασχόληση του προσωπικού. Σημειώνεται ο συνολικός εργάσιμος χρόνος από την έναρξη έως τη λήξη της εργασίας (π.χ. δέκα ώρες ή επτά ώρες ή εννέα ώρες και σαράντα λεπτά κ.ο.κ.) Το στοιχείο αυτό αποτελεί την προτελευταία εργασία την οποία θα επιτελέσει ο οδηγός, μαζί με τη συμπλήρωση και της πρώτης στήλης σε ό,τι αφορά τη λήξη της εργασίας (βλ. ανωτέρω) και τη θέση της υπογραφής του επί του βιβλίου δρομολογίων, προτού αποχωρήσει από την εργασία του, καθώς η τελευταία αφορά το κλείδωμα του αυτοκινήτου.
10. Παρατηρήσεις. Στη στήλη αυτή σημειώνεται οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία θεωρεί αναγκαία ο οδηγός για να περιγράψει την εργασία του κατά την ημέρα εκείνη. Π.χ. στη στήλη αυτή σημειώνεται αν συνέβη έλεγχος από αρμόδιο όργανο, αν συνέβη οποιοδήποτε τροχαίο ατύχημα κ.ο.κ. Επίσης στη στήλη αυτή είναι σκόπιμο να σημειώνεται αν ακολουθήθηκε διαφορετική από τη συνήθη διαδρομή από την αφετηρία στον τόπο προορισμού καθώς και ο λόγος για τον οποίο επιλέχθηκε η διαφορετική αυτή διαδρομή, ιδίως αν δεν είναι συνήθης. Τα στοιχεία αυτά συμπληρώνονται όταν προκύψουν ή και αργότερα εντός της ίδιας ημέρας.
- Τέλος, στο κάτω αριστερό τμήμα πρέπει να τίθεται η υπογραφή του ιδιοκτήτη ή του εκπρόσωπου της επιχείρησης και η υπογραφή του οδηγού.
Ο χρόνος θέσης της υπογραφής του οδηγού είναι σαφής. Ο οδηγός υπογράφει αφότου συμπληρώσει, λίγο πριν αποχωρήσει, την πρώτη στήλη με το χρόνο λήξης της εργασίας του και την ένατη στήλη με τον συνολικό χρόνο απασχόλησής του. Αφότου υπογράψει, η μόνη ενέργεια που θα πρέπει να κάνει είναι να κλειδώσει το αυτοκίνητο.
Ο χρόνος θέσης της υπογραφής του ιδιοκτήτη ή του εκπροσώπου της επιχείρησης είναι προβληματικός. Καταρχήν, εφόσον το βιβλίο δρομολογίων φυλάσσεται υποχρεωτικώς στο διαμέρισμα του οδηγού, γεγονός που επαναλαμβάνει η παρ. 3 της υπουργικής αυτής απόφασης, δεν υπάρχει η πραγματική δυνατότητα υπογραφής του βιβλίου δρομολογίου από τον ιδιοκτήτη ή τον εκπρόσωπο της επιχείρησης, από τον οποίο προφανέστατα δεν πρέπει να απαιτείται να επισκέπτεται κάθε ημέρα όλα τα αυτοκίνητα της επιχείρησής του για να υπογράφει στα ημερήσια βιβλία δρομολογίων τους. Η μόνη νοητή ερμηνεία της διάταξης είναι ότι θα πρέπει να έχει τεθεί η υπογραφή του ιδιοκτήτη ή του εκπροσώπου της επιχείρησης προτού χορηγηθεί το βιβλίο δρομολογίων στον οδηγό. Όμως στην περίπτωση αυτή, δεν έχει πρακτικό νόημα η θέση της υπογραφής του ιδιοκτήτη ή του εκπροσώπου της επιχείρησης, καθώς προφανώς ο νομοθέτης ήθελε με την υπογραφή αυτή να πιστοποιείται η γνώση του ιδιοκτήτη ή του εκπροσώπου της επιχείρησης για τα καταχωρηθέντα από τον οδηγό στο βιβλίο δρομολογίων.
- Τέλος, ο νόμος απαιτεί να τηρείται το βιβλίο δρομολογίων των φορτηγών αυτοκινήτων αριθμημένο, σε δύο αντίτυπα, συμπληρούμενα με χρήση χημικού χάρτη (καρμπόν), εκ των οποίων το ένα παραλαμβάνει ο οδηγός και το άλλο φυλάσσεται στην επιχείρηση.
Ορθότερο θα ήταν το βιβλίο δρομολογίων να τηρείται εις τριπλούν, εκ των οποίων το πρωτότυπο θα παραμένει στο βιβλίο δρομολογίων και από ένα αντίτυπο θα παραλαμβάνει ο οδηγός και ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, όπως ακριβώς προβλέπεται στην υπʼ αριθ. 51266/1975 υπουργική απόφαση για τους οδηγούς τουριστικών λεωφορείων. Ωστόσο στην τελευταία αυτή υπουργική απόφαση η ρύθμιση για το βιβλίο δρομολογίων διαφοροποιείται σε ορισμένα σημεία, όπως θα καταδειχθεί κατωτέρω.
Υπό τα δεδομένα της υπʼ αριθ. 1173/1980 υπουργικής απόφασης για το βιβλίο δρομολογίων των οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων, η μόνη νοητή ερμηνεία είναι ότι το αντίτυπο που πρέπει να παραδοθεί στην επιχείρηση παραδίδεται από τον οδηγό αφότου συμπληρωθεί συνολικά το βιβλίο δρομολογίων, οπότε και φυλάσσεται από την επιχείρηση. Φυσικά δεν αποκλείεται να προβλέπει η σύμβαση εργασίας την υποχρέωση του οδηγού να εκδίδει με χημικό χάρτη (καρμπόν) και να παραδίδει στην επιχείρηση έτερο (τρίτο) αντίτυπο του ημερήσιου βιβλίου δρομολογίων. Η παράδοση όμως αυτή θα πρέπει να πραγματοποιείται την επόμενη ημέρα, διότι διαφορετικά η ένδειξη του χρόνου λήξης της εργασίας στην πρώτη στήλη κινδυνεύει να είναι πάντοτε ανακριβής, έστω και σε μικρό βαθμό.
Η υπʼ αριθ. 1173/1980 υπουργική απόφαση αφορά το βιβλίο δρομολογίων των οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων.

Παρόμοια με αυτήν είναι η υπʼ αριθ. 1372/1980 υπουργική απόφαση για το βιβλίο δρομολογίων των αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης του άρθρου 2 του Β.Δ. της 14.8/8.9.1950.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την απόφαση αυτή, το βιβλίο δρομολογίων πρέπει να περιλαμβάνει τα κάτωθι στοιχεία:
- Ως επικεφαλίδα φέρει τις λέξεις «ΗΜΕΡΗΣΙΟΝ ΒΙΒΛΙΟΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ».
- Κάτω από την επικεφαλίδα σημειώνονται τα εξής στοιχεία:
α) Ο αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου.
β) Η ημερομηνία χρησιμοποίησης του ημερήσιου βιβλίου δρομολογίων, δηλαδή η ημερομηνία κατά την οποία πραγματοποιείται κάθε δρομολόγιο του αυτοκινήτου.
γ) Η επωνυμία και έδρα της επιχείρησης, η οποία χρησιμοποιεί το αυτοκίνητο.
Δεν περιέχεται πρόβλεψη για την αναφορά του ονόματος και της διεύθυνσης του ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου.
- Στο πάνω αριστερό μέρος της σελίδας πρέπει επίσης να αναγράφονται τα εξής στοιχεία:
α) Το ονοματεπώνυμο του οδηγού.
β) Ο αριθμός διπλώματος (άδειας οδήγησης) του οδηγού.
- Στη συνέχεια, στο ημερήσιο βιβλίο δρομολογίου πρέπει να υπάρχουν δέκα (10) οριζόντιες στήλες (ελαφρώς διαφοροποιούμενες, από εκείνη που προβλέπεται για το βιβλίο δρομολογίων των φορτηγών αυτοκινήτων) στις οποίες πρέπει να συμπληρώνονται από τον οδηγό τα εξής στοιχεία:
1. Η ώρα έναρξης και λήξης της εργασίας. Πρέπει να διευκρινιστεί ότι ως ώρα έναρξης και λήξης της εργασίας νοείται το χρονικό σημείο από το οποίο ο εργαζόμενος αρχίζει να απασχολείται για λογαριασμό της επιχείρησης και όχι η ώρα εκκίνησης του αυτοκινήτου, η οποία παρατίθεται σε ξεχωριστή στήλη. Π.χ. ο χρόνος εργασίας των «εις τα αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσεως επιχειρήσεων ή εκμεταλλεύσεων ασχολουμένων οδηγών» ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 2 του ως άνω Β.Δ. ότι περιλαμβάνει τις «εκ του σταθμού διανυκτερεύσεως διαδρομαί, στάσεις, αναμοναί, διακοπαί και πάσα εργασία σχετική με την εκμετάλλευσιν του αυτοκινήτου». Για τον λόγο αυτό ο χρόνος έναρξης της εργασίας δεν μπορεί να ταυτίζεται με την εκκίνηση του αυτοκινήτου αλλά θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον μία μικρή χρονική απόκλιση. Πράγματι, ο οδηγός οφείλει οπωσδήποτε αφότου ξεκινήσει να εργάζεται και προτού εκκινήσει το αυτοκίνητο να συμπληρώσει το ημερήσιο βιβλίο δρομολογίων. Επίσης ο οδηγός είναι πολύ πιθανόν πριν εκκινήσει να προβεί σε στοιχειώδη τεχνικό έλεγχο της λειτουργίας του οχήματος ή σε άλλες εργασίες για λογαριασμό της επιχείρησης. Το στοιχείο αυτό, σε ό,τι αφορά την έναρξη της εργασίας συμπληρώνεται προτού εκκινήσει το αυτοκίνητο. Σε ό,τι αφορά τη λήξη της εργασίας, το στοιχείο αυτό αποτελεί την προτελευταία εργασία την οποία θα επιτελέσει ο οδηγός, μαζί με τη συμπλήρωση και της ένατης στήλης (βλ. κατωτέρω) και τη θέση της υπογραφής του επί του βιβλίου δρομολογίων προτού αποχωρήσει από την εργασία του, καθώς η τελευταία αφορά το κλείδωμα του αυτοκινήτου.
2. Η ώρα έναρξης της οδήγησης. Αναγράφεται επακριβώς η χρονική στιγμή στην οποία πιθανολογείται μετά βεβαιότητας ότι θα εκκινήσει το αυτοκίνητο. Το στοιχείο αυτό συμπληρώνεται προτού εκκινήσει το αυτοκίνητο.
3. Η αφετηρία. Σημειώνεται δηλαδή επακριβώς το συγκεκριμένο σημείο στο οποίο βρίσκεται το αυτοκίνητο, όταν ο οδηγός εισέρχεται σε αυτό. Ως αφετηρία δεν νοείται να εγγραφεί το όνομα μιας πόλης ή μιας συνοικίας της πόλης (π.χ. Αθήνα, Κερατσίνι κ.ο.κ.) αλλά πρέπει να αναφερθεί το συγκεκριμένο σημείο στο οποίο βρίσκεται το φορτηγό αυτοκίνητο (π.χ. οδός Κολοκοτρώνη αρ. 72 Κερατσίνι, τόπος στάθμευσης φορτηγών σταθμού αναπαύσεως Κορινού κ.ο.κ.). Το στοιχείο αυτό συμπληρώνεται προτού εκκινήσει το αυτοκίνητο.
4. Το είδος του φορτίου. Αναγράφεται τι μεταφέρει το αυτοκίνητο. Ο νόμος δεν απαιτεί να αναφέρεται και η ποσότητα των πραγμάτων που μεταφέρονται αλλά μόνο το είδος τους, δηλαδή η κατηγορία στην οποία εντάσσονται τα μεταφερόμενα πράγματα. Το στοιχείο αυτό συμπληρώνεται προτού εκκινήσει το αυτοκίνητο.
5. Ο τόπος προορισμού. Αναγράφεται ποιος είναι ο τελικός σταθμός του αυτοκινήτου. Για τον τόπο προορισμού ισχύουν mutatis mutandis όσα μόλις προεκτέθηκαν για την αφετηρία, στα οποία και παραπέμπουμε. Το στοιχείο αυτό συμπληρώνεται προτού εκκινήσει το αυτοκίνητο.
6. Η ώρα άφιξης. Αναγράφεται επακριβώς η χρονική στιγμή στην οποία αφίχθηκε το αυτοκίνητο στον τόπο προορισμού. Το στοιχείο αυτό δεν μπορεί εκ των πραγμάτων να συμπληρωθεί προτού εκκινήσει το αυτοκίνητο, όπου μπορεί μόνο να πιθανολογηθεί χωρίς βεβαιότητα ο χρόνος άφιξης. Επομένως το στοιχείο αυτό συμπληρώνεται αμέσως αφότου αφιχθεί το αυτοκίνητο στον τόπο προορισμού του.
7. Η χρονική διάρκεια τυχόν βλάβης. Εάν εμφανιστεί βλάβη στο αυτοκίνητο σημειώνεται πότε εμφανίστηκε η βλάβη και πότε αποκαταστάθηκε ή εάν για την αιτία αυτή το αυτοκίνητο δεν έφτασε στον προορισμό του αλλά έφτασε σε άλλον τόπο, σημειώνεται η διακοπή του δρομολογίου, ο τρόπος συνέχισής του (π.χ. μέσω εταιρείας οδικής βοήθειας), ο χρόνος άφιξης στο συνεργείο κ.ο.κ. Το στοιχείο αυτό συμπληρώνεται μόλις επισυμβεί το επισημειούμενο γεγονός.
8. Ο χρόνος στάσεων, αναμονών κ.λπ. Σημειώνεται η χρονική στιγμή κατά την οποία το αυτοκίνητο διέκοψε την πορεία του από την αφετηρία προς τον τόπο προορισμού, καθώς και το χρονικό σημείο στο οποίο το αυτοκίνητο επανέλαβε την πορεία του προς τον τόπο προορισμού. Η αιτία της στάσης δεν απαιτείται να αναφέρεται. Ο χρόνος έναρξης της στάσης σημειώνεται μόλις αυτή πραγματοποιηθεί και ο χρόνος επανάληψης της πορείας προς τον τόπο προορισμού, ελάχιστα πριν την έναρξη της επανάληψης της πορείας του. Με παρόμοιο τρόπο σημειώνονται τα διαστήματα αναμονής. Ο χρόνος έναρξης της αναμονής σημειώνεται μόλις αυτή πραγματοποιηθεί και ο χρόνος επανάληψης της πορείας προς τον τόπο προορισμού, ελάχιστα πριν την έναρξη της αναμονής της πορείας του. Η αιτία της αναμονής δεν απαιτείται να αναφέρεται.
9. Η συνολική ημερήσια απασχόληση του προσωπικού. Σημειώνεται ο συνολικός εργάσιμος χρόνος από την έναρξη έως τη λήξη της εργασίας (π.χ. δέκα ώρες ή επτά ώρες ή εννέα ώρες και σαράντα λεπτά κ.ο.κ.) Το στοιχείο αυτό αποτελεί την προτελευταία εργασία την οποία θα επιτελέσει ο οδηγός, μαζί με τη συμπλήρωση και της πρώτης στήλης σε ό,τι αφορά τη λήξη της εργασίας (βλ. ανωτέρω) και τη θέση της υπογραφής του επί του βιβλίου δρομολογίων, προτού αποχωρήσει από την εργασία του, καθώς η τελευταία αφορά το κλείδωμα του αυτοκινήτου.
10. Παρατηρήσεις. Στη στήλη αυτή σημειώνεται οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία θεωρεί αναγκαία ο οδηγός για να περιγράψει την εργασία του κατά την ημέρα εκείνη. Π.χ. στη στήλη αυτή σημειώνεται αν συνέβη έλεγχος από αρμόδιο όργανο, αν συνέβη οποιοδήποτε τροχαίο ατύχημα κ.ο.κ. Επίσης στη στήλη αυτή είναι σκόπιμο να σημειώνεται αν ακολουθήθηκε διαφορετική από τη συνήθη διαδρομή από την αφετηρία στον τόπο προορισμού καθώς και ο λόγος για τον οποίο επιλέχθηκε η διαφορετική αυτή διαδρομή, ιδίως αν δεν είναι συνήθης. Τα στοιχεία αυτά συμπληρώνονται, όταν προκύψουν ή και αργότερα εντός της ίδιας ημέρας.
- Τέλος στο κάτω αριστερό τμήμα πρέπει να τίθεται η υπογραφή του ιδιοκτήτη ή του εκπρόσωπου της επιχείρησης και η υπογραφή του οδηγού.
Ο χρόνος θέσης της υπογραφής του οδηγού είναι σαφής. Ο οδηγός υπογράφει αφότου συμπληρώσει λίγο πριν αποχωρήσει την πρώτη στήλη με το χρόνο λήξης της εργασίας του και την ένατη στήλη με τον συνολικό χρόνο απασχόλησής του. Αφότου υπογράψει, η μόνη ενέργεια που θα πρέπει να κάνει είναι να κλειδώσει το αυτοκίνητο.
Ο χρόνος θέσης της υπογραφής του ιδιοκτήτη ή του εκπροσώπου της επιχείρησης είναι προβληματικός. Καταρχήν, εφόσον το βιβλίο δρομολογίων φυλάσσεται υποχρεωτικώς στο διαμέρισμα του οδηγού, γεγονός που επαναλαμβάνει η παρ. 3 της υπουργικής αυτής απόφασης, δεν υπάρχει η πραγματική δυνατότητα υπογραφής του βιβλίου δρομολογίου από τον ιδιοκτήτη ή τον εκπρόσωπο της επιχείρησης, από τον οποίο προφανέστατα δεν πρέπει να απαιτείται να επισκέπτεται κάθε ημέρα όλα τα αυτοκίνητα της επιχείρησής του για να υπογράφει στα ημερήσια βιβλία δρομολογίων τους. Η μόνη νοητή ερμηνεία της διάταξης είναι ότι θα πρέπει να έχει τεθεί η υπογραφή του ιδιοκτήτη ή του εκπροσώπου της επιχείρησης προτού χορηγηθεί το βιβλίο δρομολογίων στον οδηγό. Όμως στην περίπτωση αυτή, δεν έχει πρακτικό νόημα η θέση της υπογραφής του ιδιοκτήτη ή του εκπροσώπου της επιχείρησης, καθώς προφανώς ο νομοθέτης ήθελε με την υπογραφή αυτή να πιστοποιείται η γνώση του ιδιοκτήτη ή του εκπροσώπου της επιχείρησης για τα καταχωρηθέντα από τον οδηγό στο βιβλίο δρομολογίων.
- Τέλος, ο νόμος απαιτεί να τηρείται το βιβλίο δρομολογίων των αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης. αριθμημένο, σε δύο αντίτυπα, συμπληρούμενα με χρήση χημικού χάρτη (καρμπόν), εκ των οποίων το ένα παραλαμβάνει ο οδηγός και το άλλο φυλάσσεται στην επιχείρηση.
Ορθότερο θα ήταν το βιβλίο δρομολογίων να τηρείται εις τριπλούν, εκ των οποίων το πρωτότυπο θα παραμένει στο βιβλίο δρομολογίων και από ένα αντίτυπο θα παραλαμβάνει ο οδηγός και ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, όπως ακριβώς προβλέπεται στην υπʼ αριθ. 51266/1975 υπουργική απόφαση για τους οδηγούς τουριστικών λεωφορείων. Ωστόσο στην τελευταία αυτή υπουργική απόφαση η ρύθμιση για το βιβλίο δρομολογίων διαφοροποιείται σε ορισμένα σημεία, όπως θα καταδειχθεί κατωτέρω.
Υπό τα δεδομένα της υπʼ αριθ. 1372/1980 υπουργικής απόφασης για το βιβλίο δρομολογίων των οδηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης, η μόνη νοητή ερμηνεία είναι ότι το αντίτυπο που πρέπει να παραδοθεί στην επιχείρηση, παραδίδεται από τον οδηγό αφότου συμπληρωθεί συνολικά το βιβλίο δρομολογίων, οπότε και φυλάσσεται από την επιχείρηση. Φυσικά δεν αποκλείεται να προβλέπει η σύμβαση εργασίας την υποχρέωση του οδηγού να εκδίδει με χημικό χάρτη (καρμπόν) και να παραδίδει στην επιχείρηση έτερο (τρίτο) αντίτυπο του ημερήσιου βιβλίου δρομολογίων. Η παράδοση όμως αυτή θα πρέπει να πραγματοποιείται την επόμενη ημέρα, διότι διαφορετικά η ένδειξη του χρόνου λήξης της εργασίας στην πρώτη στήλη κινδυνεύει να είναι πάντοτε ανακριβής, έστω και σε μικρό βαθμό.

Η τήρηση του βιβλίου δρομολογίων παραλλάσσει ελαφρά στην υπʼ αριθ. 51266/1975 υπουργική απόφαση για τους οδηγούς τουριστικών λεωφορείων
Σύμφωνα με το άρθρο 2 της υπʼ αριθ. 51266/1975 υπουργικής απόφασης, το βιβλίο δρομολογίων τηρείται για κάθε ημέρα εργασίας και για κάθε βάρδια. Αν δηλαδή το ίδιο τουριστικό λεωφορείο το χρησιμοποιούν δύο οδηγοί, ο ένας το πρωί (π.χ. από 6:00 έως 14:00) και ο άλλος το απόγευμα (π.χ. από 14:30 έως 22:30), θα χρησιμοποιηθούν δύο ξεχωριστές σελίδες του βιβλίου δρομολογίων.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την απόφαση αυτή, το βιβλίο δρομολογίων πρέπει να περιλαμβάνει τα κάτωθι στοιχεία:
- Κάθε σελίδα περιέχει πίνακα με οκτώ (8) στήλες.
- Πάνω από τον πίνακα αριστερά της σελίδας σημειώνονται τα εξής στοιχεία:
α) Το ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου.
β) Ο αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου.
γ) Το ονοματεπώνυμο του οδηγού.
δ) Το ονοματεπώνυμο του βοηθού οδηγού.
Δεν περιέχεται πρόβλεψη για την αναφορά της επωνυμίας και της έδρας της επιχείρησης, η οποία χρησιμοποιεί το αυτοκίνητο.
- Πάνω από τον πίνακα δεξιά της σελίδας σημειώνεται ο αύξοντας αριθμός της σελίδας.
- Πάνω από τον πίνακα στο κέντρο της σελίδας σημειώνονται η φράση «ΗΜΕΡΗΣΙΟΝ ΒΙΒΛΙΟΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ» και κάτω από αυτήν η ημερομηνία.
Στη συνέχεια, στο ημερήσιο βιβλίο δρομολογίου πρέπει να υπάρχει πίνακας με οκτώ (8) στήλες (δεν διευκρινίζεται αν οι στήλες αυτές είναι οριζόντιες ή κάθετες) στις οποίες πρέπει να συμπληρώνονται από τον οδηγό τα εξής στοιχεία:
1. Η ώρα έναρξης της απασχόλησης. Πρέπει να διευκρινιστεί ότι ως ώρα έναρξης της εργασίας νοείται το χρονικό σημείο από το οποίο ο εργαζόμενος αρχίζει να απασχολείται για λογαριασμό της επιχείρησης και όχι η ώρα εκκίνησης του αυτοκινήτου, η οποία παρατίθεται σε ξεχωριστή στήλη. Ο χρόνος έναρξης της εργασίας δεν μπορεί να ταυτίζεται με την εκκίνηση του αυτοκινήτου, αλλά θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον μία μικρή χρονική απόκλιση. Πράγματι, ο οδηγός οφείλει οπωσδήποτε αφότου ξεκινήσει να εργάζεται και προτού εκκινήσει το αυτοκίνητο να συμπληρώσει το ημερήσιο βιβλίο δρομολογίων. Επίσης ο οδηγός είναι πολύ πιθανόν πριν εκκινήσει να προβεί σε στοιχειώδη τεχνικό έλεγχο της λειτουργίας του οχήματος ή σε άλλες εργασίες για λογαριασμό της επιχείρησης. Το στοιχείο αυτό, σε ό,τι αφορά την έναρξη της εργασίας συμπληρώνεται προτού εκκινήσει το αυτοκίνητο.
2. Η ώρα έναρξης της οδήγησης. Αναγράφεται επακριβώς η χρονική στιγμή στην οποία πιθανολογείται μετά βεβαιότητας ότι θα εκκινήσει το αυτοκίνητο. Το στοιχείο αυτό συμπληρώνεται προτού εκκινήσει το αυτοκίνητο.
3. Η ώρα άφιξης εις έκαστον τόπον προορισμού. Αναγράφεται επακριβώς η χρονική στιγμή στην οποία αφίχθηκε το αυτοκίνητο σε κάθε συγκεκριμένο τόπο προορισμού. Το στοιχείο αυτό δεν μπορεί εκ των πραγμάτων να συμπληρωθεί προτού εκκινήσει το αυτοκίνητο, όπου μπορεί μόνο να πιθανολογηθεί χωρίς βεβαιότητα ο χρόνος άφιξης. Επομένως το στοιχείο αυτό συμπληρώνεται αμέσως αφότου αφιχθεί το αυτοκίνητο στον τόπο προορισμού του.
4. Η χρονική διάρκεια τυχόν επισκευής του αυτοκινήτου κατά τη διάρκεια της διαδρομής. Εάν εμφανιστεί βλάβη στο αυτοκίνητο σημειώνεται πότε εμφανίστηκε η βλάβη και πότε αποκαταστάθηκε ή εάν για την αιτία αυτή το αυτοκίνητο δεν έφτασε στον προορισμό του αλλά έφτασε σε άλλον τόπο, σημειώνεται η διακοπή του δρομολογίου, ο τρόπος συνέχισής του (π.χ. μέσω εταιρείας οδικής βοήθειας), ο χρόνος άφιξης στο συνεργείο κ.ο.κ. Το στοιχείο αυτό συμπληρώνεται μόλις επισυμβεί το επισημειούμενο γεγονός.
5. Η χρονική διάρκεια των κατά την διαδρομή διαλειμμάτων. Σημειώνεται η χρονική στιγμή κατά την οποία το αυτοκίνητο διέκοψε την πορεία του από την αφετηρία προς τον τόπο προορισμού καθώς και το χρονικό σημείο στο οποίο το αυτοκίνητο επανέλαβε την πορεία του προς τον τόπο προορισμού. Ο χρόνος έναρξης της στάσης σημειώνεται μόλις αυτή πραγματοποιηθεί και ο χρόνος επανάληψης της πορείας προς τον τόπο προορισμού, ελάχιστα πριν την έναρξη της επανάληψης της πορείας του. Ο τόπος στον οποίο έλαβε χώρα η διακοπή δεν απαιτείται ρητώς α αναφέρεται, σκόπιμο όμως είναι να αναγράφεται και αυτός.
6. Η διάρκεια του μεταξύ δύο διαλειμμάτων χρόνου. Σημειώνεται πόσο διήρκεσε η διακοπή της πορείας του αυτοκινήτου. Η σημείωση αυτή γίνεται ελάχιστα πριν την έναρξη της επανάληψης της πορείας του οχήματος, που διακόπηκε.
7. Η ώρα λήξης της απασχόλησης. Σημειώνεται η ώρα που ο οδηγός απομακρύνθηκε από το όχημά του για τελευταία φορά κατά την ημέρα εκείνη ή την βάρδια που αφορά το συγκεκριμένο ημερήσιο δελτίο. Ο χρόνος αυτός δεν ταυτίζεται με το χρόνο λήξης της εργασίας καθώς ο οδηγός υποχρεούται μετά από αυτό να παραδώσει αντίγραφο του ημερήσιου βιβλίου δρομολογίων στην επιχείρηση.
8. Το σύνολον των ωρών οδήγησης ημερησίως. Σημειώνεται μόνο ο χρόνος εργασίας που δαπανήθηκε στην οδήγηση και όχι ο συνολικός εργάσιμος χρόνος από την έναρξη έως τη λήξη της εργασίας. Έτσι ο χρόνος των διαλειμμάτων ή ο χρόνος που δαπανήθηκε για την επισκευή βλάβης ή ο χρόνος αναμονής σε κάθε προορισμό δεν προσμετρούνται.
- Κάτω από τον πίνακα πρέπει να τίθεται η υπογραφή του ιδιοκτήτη, του διευθυντή, του οδηγού και του βοηθού.
Ο χρόνος θέσης της υπογραφής του οδηγού και του βοηθού του είναι σαφής. Ο οδηγός και ο βοηθός του υπογράφουν προτού εγκαταλείψουν το αυτοκίνητο.
Ο νόμος απαιτεί να τηρείται το βιβλίο δρομολογίων των τουριστικών λεωφορείων σε τρία αντίτυπα, συμπληρούμενα με χρήση χημικού χάρτη (καρμπόν), εκ των οποίων το ένα παραλαμβάνει ο οδηγός, το άλλο παραδίδει ο οδηγός την ίδια ημέρα στην επιχείρηση, όπου και φυλάσσεται και το τρίτο παραμένει στο αυτοκίνητο. Προφανώς ο διευθυντής της επιχείρησης και ο ιδιοκτήτης του οχήματος υπογράφουν σε εκείνο το αντίτυπο το οποίο τους παραδίδει ο οδηγός μετά το τέλος της βάρδιάς του.
Η υποχρέωση τήρησης του βιβλίου δρομολογίων προβλεπόταν καθολική. Όλοι όσοι οδηγούσαν αυτοκίνητο στα πλαίσια της επαγγελματικής τους δραστηριότητας υποχρεούνταν να τηρούν βιβλίο δρομολογίων.
Από την καθολική αυτή υποχρέωση τήρησης βιβλίου δρομολογίου, σε ό,τι αφορά τους οδηγούς φορτηγών αυτοκινήτων και αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης, εισήγαγε ορισμένες εξαιρέσεις το άρθρο 21 παρ. 8 και 9 του Ν.3144/2003.
Δεν υποχρεούνται να τηρούν βιβλίο δρομολογίων οι ιδιοκτήτες, οι συνιδιοκτήτες και τα μέλη της οικογένειάς τους, όταν οδηγούν φορτηγά αυτοκίνητα ή αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης. Υποχρεούνται όμως να τηρούν βιβλίο δρομολογίων αν οδηγούν τουριστικό λεωφορείο.
Επίσης, δεν υποχρεούνται να τηρούν βιβλίο δρομολογίων οι εργαζόμενοι με σχέση ή σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, οι οποίοι δεν έχουν προσληφθεί με την ειδικότητα του οδηγού αλλά έχουν προσληφθεί με άλλη ειδικότητα, για την υποβοήθηση της οποίας οδηγούν φορτηγό αυτοκίνητο ή αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης.
Κρίσιμο κριτήριο για να διαπιστωθεί αν ο εργαζόμενος υπάγεται στην δεύτερη αυτή εξαίρεση είναι η ειδικότητα με την οποία τον προσέλαβε ο εργοδότης.
Αν ο εργοδότης σκοπίμως προσλαμβάνει κάποιον εργαζόμενο με άλλη ειδικότητα αντί της ειδικότητας του οδηγού με σκοπό να απαλλαγεί από την υποχρέωση τήρησης του βιβλίου δρομολογίων, είναι προφανές ότι καταστρατηγεί την εργατική νομοθεσία.
Στην Εισηγητική Έκθεση του Ν.3144/2003 αναφέρεται ότι η δεύτερη εξαίρεση εισήχθη επειδή για τους εργαζόμενους αυτούς ο έλεγχος του χρόνου εργασίας τους γίνεται με άλλον τρόπο και συγκεκριμένα με την κατάσταση προσωπικού και ωρών εργασίας. Η σχετική αιτιολογία δεν πείθει, ιδίως όταν στην εξαίρεση περιλαμβάνονται και κατηγορίες εργαζομένων που μπορεί να χρησιμοποιούν κατά κύριο λόγο το αυτοκίνητο για την επιτέλεση της εργασίας τους, όπως π.χ. οι περιοδεύοντες πωλητές.
Επίσης στην Εισηγητική Έκθεση του Ν.3144/2003 αναφέρεται ότι η πρώτη εξαίρεση εισήχθη επειδή οι ιδιοκτήτες, συνιδιοκτήτες και τα μέλη της οικογένειάς τους, όταν οδηγούν φορτηγά ή ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα στα πλαίσια της επαγγελματικής τους ενασχόλησης δεν παρέχουν εξαρτημένη εργασία. Κατά την εισηγητική έκθεση, η εργασία των συγκεκριμένων προσώπων «δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της εργατικής» (προφανώς, νομοθεσίας). Διατηρούμε βάσιμες επιφυλάξεις για τη συμβατότητα της εξαίρεσης αυτής με τις ρυθμίσεις της Οδηγίας 2002/125, η οποία περικλείει στο πεδίο εφαρμογής της και τους αυτοαπασχολούμενους οδηγούς και απαιτεί και από αυτούς να καταγράφουν σε αρχείο το χρόνο εργασίας τους και ιδίως το χρόνο οδήγησης.
Τέλος, σημειώνουμε ότι έχει κριθεί με την υπʼ αριθ. 194/1976 απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου πως δεν συνιστά αξιόποινη πράξη κατά τις διατάξεις του Β.Δ. της 28/1.4/2/1938 η παράλειψη εφοδιασμού δι' ειδικού βιβλίου δρομολογίων του οδηγού ιδιωτικής χρήσεως φορτηγού αυτοκινήτου, εφόσον δεν απασχολούνταν στο αυτοκίνητο βάσει εργασιακής σχέσης. (Ολομ. ΑΠ 194/1976 Ποιν.Χρον, 26 633).

Επιμέλεια: Τιμόθεος Σιγάλας, D.E.S., D.E.A. Δικηγόρος.

Πηγή:www.taxheaven.gr

Νέα αυτοκτονία υπαλλήλου της France Telecom...


Στους 24 ανέρχονται πλέον οι υπάλληλοι της France Telecom που έχουν θέσει τέρμα στη ζωή τους μετά την αυτοκτονία ενός ακόμη εργαζομένου στην εταιρεία 51ετών σήμερα το πρωί.

Ο αυτόχειρας, παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών, εργαζόταν στο Κέντρο της France Telecom στο Ανεσί κοντά στην Ελβετία.

Άφησε μέσα στο αυτοκίνητό του μια επιστολή με αποδέκτη τη σύζυγό του, όπου διεκτραγωδεί το "κλίμα" των εργασιακών σχέσεων στον όμιλο, συνδέοντάς το, ευθέως, με το απονενοημένο διάβημα.

Μόλις έγινε γνωστή η πληροφορία, ο πρόεδρος γενικός διευθυντής του μίλου, κ. Ντιντιέ Λομπάρ, μετέβη στον τόπο της αυτοκτονίας του υφισταμένου του.

Από την πλευρά τους, τα συνδικάτα στον όμιλο ομόφωνα στις ανακοινώσεις τους στηλίτευσαν το κακό εργασιακό κλίμα στην εταιρεία.

«Ο τόπος εργασίας του συναδέλφου μας από μακρού είχε καταστεί αβίωτος, μέσα στην αδιαφορία των ανωτέρων του, με επίδειξη απανθρωπιάς, με αδιαφορία για την ίδια την ανθρώπινη ζωή...» επισήμανε ο εκπρόσωπος του χριστιανικού συνδικάτου CFTC, Πατρίς Ντιοσέ.

Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2009

J's Racing S2000 vs Mitsubishi Lancer Evo WRC 05

Μία “κόντρα” ανάμεσα σε δυο ιαπωνικά βελτιωμένα αυτοκίνητα. Το πρώτο είναι ένα rally-spec Mitsubishi Lancer EVO WRC 2005 και το άλλο ένα 320HP J’s Racing Honda S2000.Το video δείχνει ένα κυνηγητό ανάμεσα στα δύο αυτοκίνητα σε κάποιο βουνό της Ιαπωνίας…!!!

Enjoy !!!!

1η Πανελλήνια Έκθεση Αγροτικών Προϊόντων Agrotech


Τους 5.200 έφτασαν οι εμπορικοί επισκέπτες της 1ης Πανελλήνιας Έκθεσης Αγροτικών Προϊόντων Agrotech, που διοργάνωσαν η HELEXPO και η ΠΕΛ (Πανελλήνια Εκθεση Λαμίας), στο πλαίσιο μεταξύ τους συμφωνίας, υπό τον διακριτικό τίτλο HELEXPEL.

Εκτός από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες 176 εκθετών, με αντιπροσωπείες από 19 χώρες, οι επισκέπτες της έκθεσης είχαν επίσης τη δυνατότητα να "σερφάρουν" δωρεάν στο Ίντερνετ, με το ασύρματο δίκτυο που εγκατέστησε η HELEXPO, για πρώτη φορά στο εκθεσιακό κέντρο Λαμίας.

Η AGROTECH έχει στόχο να προβάλει τα προϊόντα της ελληνικής και της παγκόσμιας παραγωγής, να ενημερώσει για τις εξελίξεις στην τεχνολογία, αλλά και να γίνει σημείο εμπορικών επαφών, τόσο για τους εξειδικευμένους εμπορικούς επισκέπτες, όσο και για το ευρύ κοινό. Το «παρών» θα δώσουν οι leaders του κλάδου παρουσιάζοντας τη νέα δυναμική πλευρά της ελληνικής παραγωγής, συνδεδεμένη με την τεχνολογία και τα σύγχρονα μηχανήματα και εξοπλισμούς, ανοίγοντας νέους ορίζοντες στην τοπική και πανελλήνια αγορά.

Χώρες προέλευσης των ξένων εκθετών μέσω Ελλήνων αντιπροσώπων είναι οι: Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Η.Π.Α., Ιαπωνία, Ινδία, Ισπανία, Ιταλία, Κορέα, Μ. Βρετανία, Ολλανδία, Ουγγαρία, Σερβία, Σουηδία, Τουρκία, Τσεχία, Φινλανδία.

Επίσης, συμμετέχει μεγάλος αριθμός Συνδέσμων - Οργανισμών - Φορέων - Υπηρεσιών: Ένωση Κατασκευαστών Γεωργικών Μηχανημάτων Ελλάδας, Σύνδεσμος Εισαγωγέων - Αντιπροσώπων Μηχανημάτων, Ομοσπονδία Ενώσεων Βιοκαλλιεργητών Ελλάδας, Οργανισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης αγροτικών προϊόντων Α-CERT, Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Ν.Α. Φθιώτιδας, Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Λαμίας, Αναπτυξιακή Φθιώτιδας ΑΕ.

Οι εργασίες της 1ης AGROTECH πλαισιώνονται και από Πρόγραμμα Παράλληλων Εκδηλώσεων, μεταξύ των οποίων το «6ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Άρωσης», η παρουσίαση της εξέλιξης της τεχνολογίας στην Άρωση «Από το Χθες στο Αύριο» (με άλογο, τρακτέρ της δεκαετίας του ʼ60 και σύγχρονα γεωργικά μηχανήματα) και η ανάδειξη του καλύτερου τρακτέρ, από τους επισκέπτες της έκθεσης με ψηφοφορία.

Χορηγός επικοινωνίας της 1ης AGROTECH είναι ο τηλεοπτικός σταθμός και το ραδιόφωνο του STAR Κεντρικής Ελλάδος.

Μεγάλο ενδιαφέρον συγκέντωσαν οι δύο μεγάλοι διαγωνισμοί της έκθεσης: τα «καλλιστεία» τρακτέρ και το πρωτάθλημα οργώματος. Στον διαγωνισμό για την ανάδειξη του ομορφότερου τρακτέρ επικράτησε ο γεωργικός ελκυστήρας MASSEY FERGUSON με 700 βαθμούς, ενώ την πρώτη τριάδα συμπλήρωσαν οι CLAAS και DEUTZ.

Στο 6ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Άροσης πρώτος αναδείχθηκε ο Θ. Διαμαντής με γεωργικό ελκυστήρα της ZETOR, δεύτερος ο Ν. Δαλαρής με τρακτέρ Mc CORMICK και τρίτος ο Π. Παπαβασιλείου με LAMBORGHINI.

Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου 2009

Aλλαγές στα διόδια Aθηνών - Λαμίας


Aλλάζει ο τρόπος πληρωμής των διοδίων στην Eθνική Oδό Aθηνών Λαμίας από την ερχόμενη Tρίτη.

Tο κόστος διαδρομής από Aθήνα προς Λαμία με επιστροφή αυξάνεται κατά 4,35 ευρώ για τα I.X. και από 8,25 ευρώ που κοστίζουν σήμερα διαμορφώνεται σε 12,6 ευρώ συνολικά. Παράλληλα καταργείται ο σταθμός διοδίων στο Σχηματάρι και αντικαθίσταται με τον σταθμό Θηβών που βρίσκεται λίγο πριν από τις στροφές της Yλίκης. Eπίσης, οι οδηγοί θα πληρώνουν πλέον και στα δυο ρεύματα και όχι όπως ίσχυε έως τώρα όπου στις Aφίδνες και στο Σχηματάρι πλήρωνε το ρεύμα προς Λαμία και στη Tραγάνα το ρεύμα προς Aθήνα.

Eισάγονται επίσης πλευρικά διόδια και τμηματικές χρεώσεις που σύμφωνα με την εταιρεία «Νέα Οδός», εξασφαλίζουν ως ένα βαθμό τιμή διοδίου ανάλογη με τα χιλιόμετρα που έχουν διανυθεί. Έτσι λοιπόν, οι οδηγοί που κινούνται στο ρεύμα προς Λαμία θα πληρώνουν στην έξοδο προς Θήβα και στις εισόδους των κόμβων Kαπανδριτίου, Mαλακάσας, Oινοφύτων και Tραγάνας.

Στο ρεύμα προς Aθήνα, οι οδηγοί θα πληρώνουν στην είσοδο από τον κόμβο της Θήβας και στις εξόδους της Tραγάνας, των Oινοφύτων, της Mαλακάσας και του Kαπανδριτίου. Kερδισμένοι σε κάθε περίπτωση οι οδηγοί που κινούνται από Aθήνα προς Xαλκίδα και αντίστροφα αφού μετά την κατάργηση του σταθμού Σχηματαρίου, το κόστος ταξιδιού θα είναι 3,70 ευρώ αντί των 5,50 ευρώ που πληρώνουν σήμερα. Kατά 10 λεπτά φθηνότερα θα κοστίζει το ταξίδι από Aθήνα προς Θήβα με επιστροφή. Kερδισμένοι είναι σε γενικές γραμμές όσοι κάνουν τμηματικές διαδρομές σε αντίθεση με όσους διανύουν το σύνολο του άξονα, για τους οποίους η αύξηση του κόστους είναι πάνω από 50%.

Kινητό-ρολόι της LG GD910

Εδώ και λίγο καιρό έχουν εμφανιστεί τα κινητά-ρολόγια στην αγορά, τα οποία είναι πανάκριβα. Μιας και πολλοί είναι αυτοί που ενδιαφέρονται για κάτι τέτοιο, η LG αποφάσισε να δημιουργήσει ένα και έτσι έφτιαξε το GD910. Πανέμορφο κινητό-ρολόι, οθόνη αφής, 3G και άλλα πολλά σε μια τιμή των 899 ευρώ περίπου.

Αποπροσανατολίζοντας τις γαλάζιες φάλαινες....


Οι συσκευές σεισμικών ερευνών που χρησιμοποιεί η πετρελαϊκή βιομηχανία για τον εντοπισμό κοιτασμάτων διαταράσσουν την επικοινωνία μεταξύ των γαλάζιων φαλαινών. Σε αυτό το συμπέρασμα κατέληξαν οι επιστήμονες μελετώντας τις γαλάζιες φάλαινες στην ανατολική ακτή του Καναδά.
Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Biology Letters και αναφέρει ότι η ηχορύπανση στους ωκεανούς καλύπτει τα καλέσματα των γαλάζιων φαλαινών που χρησιμοποιούν ώστε να συνεννοηθούν μεταξύ τους Οι συσκευές σεισμικών ερευνών εκπέμπουν στην ίδια συχνότητα με τα καλέσματα των φαλαινών.
Οι επιστήμονες θεωρούν ότι εκτός από τις συσκευές σεισμικών ερευνών, ευθύνονται και τα στρατιωτικά σόναρ για τον αποπροσανατολισμό των γαλάζιων φαλαινών.

Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2009

Τερματοφύλακας «μίκρυνε» την εστία του!

Ο Δανός πορτιέρο, λίγο πριν την έναρξη του αγώνα με την Erebro, στην προσπάθειά του να μειώσει τις πιθανότητες να δεχτεί γκολ, πιάστηκε στα… πράσα από τις τηλεοπτικές κάμερες να μετακινεί τα κάθετα δοκάρια του τέρματός του, οι διαστάσεις του οποίου, μειώθηκαν κατά είκοσι περίπου εκατοστά.Εντούτοις, ο διαιτητής του αγώνα δεν γνώριζε ότι τη συγκεκριμένη «κομπίνα» την είχε κάνει ο πορτιέρο της Göteborg, με αποτέλεσμα ο τελευταίος να μην τιμωρηθεί. Ο τηλεοπτικός φακός, ωστόσο, λίγη ώρα αργότερα, αποκάλυψε τον δημιουργό της συγκεκριμένης… ευρεσιτεχνίας, που δεν ήταν άλλος από τον Δανό γκολκίπερ.
Μάλιστα, ο Christensen δε δίστασε να αποκαλύψει ότι τη μέθοδο «κινούμενα δοκάρια» την έχει εφαρμόσει και σε άλλα παιχνίδια, όπου η κατασκευή των γκολπόστ του έδινε αυτό το δικαίωμα.

 

Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2009

Απόσυρση αυτοκινήτωνΥπεγράφη σήμερα η απόφαση για την απόσυρση οχημάτων από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ, Γιώργο Σουφλιά.

Με την απόφαση, καθορίζεται η ειδικότερη διαδικασία για την εφαρμογή του μέτρου της απόσυρσης των οχημάτων παλαιάς τεχνολογίας ή μεγάλης ηλικίας και, ο τρόπος καταβολής των οικονομικών κινήτρων για την απόσυρση, αλλά και για την αγορά οχήματος νέας τεχνολογίας.

Η διαδικασία απόσυρσης, που πρέπει να ακολουθηθεί για τα Ι.Χ. αυτοκίνητα και τα φορτηγά μέχρι 3,5 τόνους μικτό φορτίο, περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια:

1. Ο ιδιοκτήτης του οχήματος ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του παραδίδει προς απόσυρση το όχημα σε έναν από τους 81 εγκεκριμένους χώρους (Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας ή εγκεκριμένους χώρους συλλογής οχημάτων, για τους οποίους οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν στο www.edoe.gr ή στο τηλέφωνο 210-6899039. Στη συνέχεια, ο ιδιοκτήτης του οχήματος λαμβάνει τη σχετική βεβαίωση παραλαβής τού προς απόσυρση οχήματος.

2. Μέσα σε 8 ημέρες η Εγκατάσταση Επεξεργασίας χορηγεί στον ενδιαφερόμενο ιδιοκτήτη πιστοποιητικό καταστροφής του οχήματος. Προκειμένου, παράλληλα, να γίνει και η οριστική διαγραφή του αποσυρόμενου οχήματος από τα οικεία μητρώα, διαβιβάζεται αντίγραφο του πιστοποιητικού καταστροφής μαζί με τα στοιχεία κυκλοφορίας του οχήματος (πινακίδες και άδεια κυκλοφορίας) σε οποιαδήποτε Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

3. Μέσα σε τρεις εργάσιμες ημέρες η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης εκδίδει τη μηχανογραφημένη πράξη οριστικής διαγραφής του οχήματος.

4. Η πράξη οριστικής διαγραφής αποτελεί το δικαιολογητικό για την παροχή στον ιδιοκτήτη του οικονομικού κινήτρου της απόσυρσης και το προβλεπόμενο ποσό καταβάλλεται από την αρμόδια ΔΟΥ.

Το πιστοποιητικό καταστροφής του οχήματος πρέπει να συνοδεύεται από δήλωση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας, με την οποία να δηλώνεται ότι το προς απόσυρση όχημα πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

- να κινείται αυτοδύναμα,

- να φέρει όλα τα μηχανικά του μέρη και

- να είναι πλήρες αμαξώματος.

Η διαδικασία απόσυρσης, που πρέπει να ακολουθηθεί για τα φορτηγά που είναι μεγαλύτερα από 3,5 τόνους μικτό φορτίο, περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια:

1. Ο ιδιοκτήτης του φορτηγού ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του παραδίδει το αποσυρόμενο φορτηγό σε Εγκατάσταση Επεξεργασίας και στη συνέχεια λαμβάνει τη σχετική βεβαίωση παραλαβής τού προς απόσυρση φορτηγού από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας. Στη βεβαίωση παραλαβής πρέπει να γίνεται σαφής αναφορά ότι το όχημα κινείται αυτοδύναμα, φέρει όλα τα μηχανικά του μέρη και είναι πλήρες αμαξώματος.

2. Ο ιδιοκτήτης του φορτηγού ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του καταθέτει σε οποιαδήποτε Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης τη βεβαίωση παραλαβής μαζί με κομμένο αριθμό πλαισίου και όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα, προκειμένου να γίνει η διαγραφή του φορτηγού από τα οικεία μητρώα. Ακολούθως, εντός τριών εργάσιμων ημερών, η ως άνω Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών εκδίδει τη μηχανογραφημένη πράξη οριστικής διαγραφής του φορτηγού.

3. Η πράξη οριστικής διαγραφής αποτελεί το δικαιολογητικό για την παροχή στον ιδιοκτήτη του οικονομικού κινήτρου της απόσυρσης και το προβλεπόμενο ποσό καταβάλλεται από την αρμόδια ΔΟΥ.

Εξαιρούνται από τη διαδικασία απόσυρσης τα οχήματα, τα οποία δεν πληρούν τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις, καθώς και τα οχήματα που έχουν καταστραφεί από ατύχημα, πυρκαγιά, εμπρησμό ή βανδαλισμό.

- Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την παροχή οικονομικού κινήτρου αγοράς οχήματος είναι οι εξής:

1. Να έχει ακολουθηθεί η προαναφερόμενη, προβλεπόμενη διαδικασία απόσυρσης του παλιού οχήματος.

2. Να έχει προηγηθεί η αγορά οχήματος νέας τεχνολογίας.

3. Στην άδεια κυκλοφορίας του νέου οχήματος να αναγράφεται το αποσυρθέν όχημα.

4. Το προς πληρωμή ποσό επιδότησης, καταβάλλεται στον ενδιαφερόμενο ιδιοκτήτη από την αρμόδια ΔΟΥ.

Tο τρέιλερ της Καγιά με την σημαία

Η Βίκυ Καγιά για μία ακόμη φορά προκαλεί και διχάζει παίζοντας με το πιο ιερό εθνικό σύμβολο, τη σημαία! Μετά την ταινία «Σειρήνες στο Αιγαίο», όπου φορούσε ως παρεό την ελληνική σημαία, επανέρχεται δριμύτερη από τη συχνότητα του ΑΝΤ1. Αυτή τη φορά «προτάσσει τα στήθη» υπεραμυνόμενη την τηλεοπτική... περηφάνια της χρησιμοποιώντας την ελληνική σημαία ως βραδινό συνολάκι! Σε λίγα δευτερόλεπτα η παρουσιάστρια μένει με τα άκρως απαραίτητα. Μια νεαρή όμορφη κοπέλα, που υποτίθεται ότι είναι η διάδοχός της, της αφαιρεί το ρούχο που φέρει τα χρώματα και τα σχέδια της ελληνικής σημαίας.
Στον ΑΝΤ1, παρά το μεγάλο σάλο των αντιδράσεων, σε καμία περίπτωση δεν σκέφτονται να αποσύρουν το συγκεκριμένο τρέέιλερ. Η Κατερίνα Γκαγκάκη, υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας του καναλιού του Αμαρουσίου, μας είπε: «Θεωρώ αστείο να δημιουργείται θέμα με το φόρεμα που φόρεσε η Βίκυ Καγιά στο τρέιλερ. Είναι ένα concept που πρότεινε η διαφημιστική εταιρεία και ενέκρινε το τμήμα μάρκετινγκ του σταθμού. Δεν έχει ούτε σταυρό, ούτε οι γραμμές είναι του ίδιου πάχους. Η ιδέα ήταν τα χρώματα της Ελλάδας. Επίσης, όποιος παρακολουθήσει καλά το τρέιλερ θα δει ότι το φόρεμα δεν σκίζεται, απλώς τραβιέται στο πλαίσιο της ιδέας που θέλει τα νέα μοντέλα να γίνουν τοπ μόντελ όπως η Καγιά».
Ορέ …που πάμε …που πάμε;;;


Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2009

Στον αέρα πάνω από ένα εκατομμύριο ασφαλισμένοι


Στον... αέρα βρίσκονται περισσότεροι από 800.000 ίσως και 1 εκατομμύριο ασφαλισμένοι μετά την, κατά τις πληροφορίες, απόφαση της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης του υπουργείου Οικονομίας για την επιβολή λουκέτου σε πέντε ασφαλιστικές εταιρίες.

Εκκαθαριστές μπαίνουν αυτήν την ώρα στις πέντε ασφαλιστικές εταιρίες που είχαν προβλήματα κεφαλαιακής διάρθρωσης. Κατά τις πηγές, η ΕΠΕΙΑ αναμένεται να ανακοινώσει και επίσημα την αναστολή ή την ανάκληση λειτουργίας των αδειών της «Ασπίς Πρόνοια ΑΕΓΑ», «Ασπίς Πρόνοια Ζωής», της «Γενική Ένωση», «Γενική Πίστη» και της «Σκούρτης».

Η πλειονότητα των ασφαλισμένων σε αυτές τις εταιρίες έχουν συμβόλαια ασφάλισης αυτοκινήτων, οι οποίοι υπολογίζεται ότι είναι περίπου στους 830.000 με 840.000. Οι ασφαλισμένοι αυτοί, αν όντως η ΕΠΕΙΑ έχει λάβει απόφαση για την επιβολή «λουκέτου», θα καλύπτονται για ένα μήνα από το Επικουρικό Κεφάλαιο και θα πρέπει να αναζητήσουν νέα ασφαλιστική.

Ζήτημα ανακύπτει με τους ασφαλισμένους σε προγράμματα ζωής (συνταξιοδοτικά, νοσοκομειακά, ομαδικά συμβόλαια). Αυτά τα συμβόλαια στις δύο εταιρίες της «Ασπίς» υπολογίζεται ότι είναι γύρω στα 220.000 με 230.000.

Το πρόβλημα είναι τι θα γίνει με όσους σπεύσουν να εξαγοράσουν τα συμβόλαια, καθώς οι δύο εταιρίες έχουν έλλειμμα και λέγεται ότι γίνεται προσπάθεια να μπει το Δημόσιο ως εγγυητής της διαφοράς. Επιπλέον, υπάρχει και ζήτημα με το αν οι υπόλοιπες εταιρίες ιδιωτικής ασφάλισης θα αναλάβουν αυτά τα συμβόλαια.

Περισσότεροι από 3.500 εργαζόμενοι και συνεργάτες μένουν στον δρόμο μετά την απόφαση της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης να ανακαλέσει την άδεια λειτουργίας της ασφαλιστικής εταιρίας «Ασπίς Πρόνοια».

Παράλληλα, άλλοι πέντε χιλιάδες βλέπουν την αγωνία τους να κορυφώνεται, καθώς επικρέμεται ανάλογη απόφαση και για άλλες τρεις ασφαλιστικές εταιρείες.

Πάντως, το γεγονός ότι αυτή η απόφαση ελήφθη δύο εβδομάδες πριν τις εκλογές, προκαλεί σειρά ερωτηματικών, αλλά και πολιτικές αντιδράσεις, που δεν αποκλείεται
να μεταφερθούν και στο βραδινό ντιμπέιτ των πολιτικών αρχηγών.

Με βάση την απόφαση της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης, το λόγο το επόμενο διάστημα έχουν οι ειδικοί εκκαθαριστές, ενώ πονοκέφαλος προκλήθηκε σε χιλιάδες ασφαλισμένους, που κινδυνεύουν να χάσουν τα χρήματά τους και να βρεθούν ανασφάλιστοι από τη μια ημέρα στην άλλη.

Αναφερόμενος στην εγγυητική επιστολή της HSBC που κρίθηκε άκυρη, ο κ. Ψωμιάδης αρνήθηκε ότι πρόκειται για πλαστή επιστολή ούτε ότι πρόκειται για κάποιο λάθος είτε του ιδίου είτε του ομίλου.

Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2009

Παράνομες μετατάξεις και διορισμοί...

Οι υπουργοί Γιάννης Παπαθανασίου, Δημήτρης Αβραμόπουλος και Νίκος Δένδιας, εγκαλούνται για παράνομους προεκλογικούς διορισμούς και μετατάξεις στο Δημόσιο με μοναδικό πειστήριο τις υπογραφές τους σε φύλλα της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Η ανάγνωση και μόνον των φύλλων αυτών, και συγκεκριμένα της 1ης, 2ας και 4ης Σεπτεμβρίου 2009, αλλά και της 7ης Σεπτεμβρίου, είναι αρκετή για να πεισθεί και ο πλέον σκεπτικιστής παρατηρητής πως οι υπουργοί έσπευσαν να «βολέψουν» ημέτερους και ψηφοφόρους λίγο πριν από την επίσημη προκήρυξη των εκλογών.
Ο κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος, απαντώντας στο δημοσίευμα της zougla.gr της Κυριακής 20 Σεπτεμβρίου, για διορισμούς και μετατάξεις στο παραπέντε, επισημαίνει ότι αυτές οι ενέργειες έλαβαν χώρα πριν την προκήρυξη των εκλογών. Είναι προφανές πως ο μέχρι σήμερα υπουργός Υγείας θα έπρεπε να συμβουλεύεται πιο τακτικά τις στήλες της ηλεκτρονικής μας εφημερίδας. Αυτό θα τον βοηθούσε να αποφεύγει σκοπέλους και υφάλους. Η zougla.gr, ήδη τέσσερις ημέρες πριν από την επίσημη προκήρυξη των εκλογών, είχε αναρτήσει την είδηση περί διαγγέλματος από τον Πρωθυπουργό. Αυτά για το τυπικό της ιστορίας, διότι για την ουσία υφίσταται ένα εντελώς διαφορετικού βεληνεκούς επιχείρημα. Διστάζει κανείς να πιστέψει πως ο κ. Αβραμόπουλος δεν γνώριζε μέχρι την τελευταία στιγμή τις προθέσεις του Κώστα Καραμανλή. Έστω και εάν ο υπουργός επικαλεστεί «έλλειμμα πληροφόρησης», κανείς δεν θα τον πιστέψει. Άλλωστε, ένα τέτοιο επιχείρημα μάλλον τον παροπλίζει στα μάτια των ψηφοφόρων του. Αποτελεσματικός πολιτικός είναι ο πάντα καλά πληροφορημένος πολιτικός. Αυτό δεν είναι ρήση, αλλά αξίωμα.
Στο δια ταύτα, πρόκειται για μετατάξεις «ημετέρων» αφενός σε προσωποπαγείς θέσεις, όπου δεν υπάρχει ανάγκη πρόσθετου προσωπικού, και αφετέρου με τρόπο που προκαλεί -αν μη τι άλλο- ερωτήματα για τη νομιμότητά τους. Σε φύλλα της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, όπου δημοσιεύονται οι μετατάξεις, αναγράφονται ημερομηνίες που παραπέμπουν στις τελευταίες ημέρες πριν από την προκήρυξη των εκλογών. Για κάθε ανυποψίαστο αναγνώστη όλα δείχνουν νομότυπα. Αμ δε! Η κυβέρνηση έχει στήσει ολόκληρο μηχανισμό παραπλάνησης. Τα «γαλάζια στελέχη», που απομυζούν το δημόσιο χρήμα, βλέπουν την κατάρρευση και σπεύδουν να βολέψουν ο καθένας το τομάρι του, κινητοποιώντας «θεούς και δαίμονες» -δηλαδή τους Υπουργούς που τους… τοποθέτησαν!
Ενώ ο πρωθυπουργός της παράταξής τους προσπαθεί να πείσει τον ελληνικό λαό πως καταφεύγει σε εκλογές για να σώσει την οικονομία, τα στελέχη του με έναν καταιγισμό παράτυπων διορισμών, μεταθέσεων, μετατάξεων, αποσπάσεων κ.λπ. «φορτώνουν» το Δημόσιο με ανυπολόγιστα βάρη. Σαν κοινοί απατεώνες, εμφανίζουν τα ανομήματά τους στην «Εφημερίδα της Κυβερνήσεως» με ημερομηνίες που προηγούνται τουλάχιστον δέκα ημερών της δημοσίευσής τους! Έτσι μια μετάταξη στο Υπουργείο Οικονομικών εμφανίζεται στην Εφημερίδα με ημερομηνία 4 Σεπτεμβρίου, ενώ στην πραγματικότητα η δημοσίευση έγινε στις 14 Σεπτεμβρίου, εν μέσω δηλαδή της προεκλογικής περιόδου -πράγμα που σημαίνει απλά πως είναι άκυρη και παράνομη η συγκεκριμένη πράξη, αλλά και ποινικά ελεγκτέος ο δράστης, αφού ενήργησε από πρόθεση. Προφανής είναι λοιπόν η "αλλοίωση" των φύλλων με αλλαγή ημερομηνίας, που καθιστά το ζήτημα μέγα ηθικό, νομικό και πολιτικό σκάνδαλο.
Από την άλλη, ακόμη και αν κάποιος -με αρκετή δόση καλής πρόθεσης- δεχθεί ότι δεν υπάρχει κάποιο πιο μεμπτό ζήτημα, εγείρεται θέμα νομιμότητας των μετατάξεων αυτών των ιδίων. Επί της ουσίας, σύμφωνα με τον δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα Ν.3527 στο άρθρο μετακίνησης - μετάταξης απαγορεύεται ρητά η μετάταξη δόκιμου υπαλλήλου. Επιτρέπεται μόνο η μετάταξη μόλις ο/η υπάλληλος γίνει τακτικός/ή μετά την παρέλευση δύο ετών. Βεβαίως, όπως σε όλες τις περιπτώσεις, στο Δημόσιο υπάρχει κάποιο μικρό παραθυράκι που ενδεχομένως χρησιμοποιήθηκε και σε αυτή την περίπτωση.
Διαμαρτυρία επιβεβαίωση του ρεπορτάζ της zougla.gr
Ήδη ο σύλλογος εργαζομένων ΕΟΦ με βάση το ρεπορτάζ της zougla.gr απέστειλε διαμαρτυρία - καταγγελία για την ένταξη στο προσωπικό του οργανισμού υπαλλήλων σε προσωποπαγείς θέσεις, που επί της ουσίας δεν έχουν καμία σχέση με την ικανοποίηση πραγματικών αναγκών του οργανισμού, αλλά γίνονται για να τακτοποιηθούν -όπως καταγγέλλει ο σύλλογος εργαζομένων του ΕΟΦ- κάποιοι «ημέτεροι» τώρα που αλλάζει το πολιτικό σκηνικό.
Σύμφωνα με πληροφορίες της «zougla.gr», ήδη το ΠΑΣΟΚ συγκεντρώνει τα σχετικά στοιχεία, ενώ ενήμερος για το γεγονός είναι και ο πρόεδρος του κόμματος Γιώργος Παπανδρέου.
Από την πλευρά του, το Υπουργείο Υγείας με ανακοίνωση που εξέδωσε για το δημοσίευμα της εφημερίδας μας μιλά για αξιοκρατικές επιλογές που προηγήθηκαν της (τυπικής) ανακοίνωσης των εκλογών…

Πηγή:www.zougla.gr